ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း မၢႆမီႈမႂ်ႇ တေဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇပိုၼ်ႉတီႈသိၼ်ၵျၢင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Joe Biden လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း မၢႆမီႈမႂ်ႇ ဢၼ်တေဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉပိုၼ်ႉတီႈသိၼ်ၵျၢင်း (Xinjiang) ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ယူင်းတေႃးသၶႄႇၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မၢႆမီႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းမုတ်ႇသလိမ်ႇ ဢုၺ်ၵူ (Uyghurs) ထုၵ်ႇၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ တီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၶႄႇ ဢၼ်မီးတေႃႇ ၵူၼ်းၶိူဝ်း မုတ်ႇသလိမ်ႇ ဢုၺ်ၵူၼၼ်ႉသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်း သၢင်ႈၶႄႇ ဢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မၢႆမီႈ ဢၼ်တေဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ဝၢႆးသေ သၽႃးၼိူဝ် လႄႈ သၽႃးတႂ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈတူၵ်းလူင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢႆမီႈၼႆႉၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၵ်ႇသေႃးလူင် မၢႆမီႈၼႆႉၵေႃႈ တေပဵၼ်လွင်ႈဝႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈသိၼ်ၵျၢင်း ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၶႄႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ၵူၼ်းၶိူဝ်းမုတ်ႇသလိမ် လႄႈ ဢုၺ်ၵူသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈ သိၼ်ၵျၢင်းၼႆႉ တေပဵၼ် ၼုၼ်ႈၵုၺ်၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ လႄႈ ထႅင်ႈတၢင်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃး မီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် တၢင်ႇဢၼ် ဢွၵ်ႇမႃးၼႄလႆႈထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးပိုၼ်ႉတီႈသိၼ်ၵျၢင်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉ ယွမ်းႁပ်ႉမႃးသေပွၵ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈတေတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယူႇ  ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း