ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇၵုမ်းၶင်တီႈ ၶွၵ်ႈတွင်ႇငူႇ

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇၵုမ်းၶင်တီႈ ၶွၵ်ႈဝဵင်းတွင်ႇငူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵေႃႇသၢင်ႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းမႂ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းၶွၵ်ႈ တွင်ႇငူႇသေ တမ်းဝၢင်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈထႅင်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ် တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၶၢႆႉၵုမ်းၶင်တီႈၶွၵ်ႇတွင်ႇငူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၶၢႆႉမႃးတီႈၶွၵ်ႈ တွင်ႇငူႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 January 2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ၸဵမ်သိုၵ်းၸဵမ်ပလိၵ်ႈ တမ်းဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ (20 January 2023) ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 January 2023 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈၶွၵ်ႈတွင်ႇငူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း တွင်ႈထၢမ်တီႈ ၵႅမ်ၶုၼ်ပွင်ၵၢၼ် ဢူးၼၢႆႇဝိၼ်း ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၶွၵ်ႈၶၢင် ယူႇသေတႃႉ ဢူးၼၢႆႇဝိၼ်း ဢမ်ႇႁပ်ႉၾူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ ပိုတ်ႇၶတီးဢမူႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ 8 ဢၼ်လႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 12 ပီႊ၊ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းသမ်ႉ ၺႃးပိုတ်ႇၶတီးဢမူႉ 19 ဢၼ်လႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 33 ပီႊသေ တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း