ၸွမ်ၸိုင်ႈ တူႇတႃႇတေး လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ရူဝ်ႇတရီႇၵူဝ်ႇ တူႇတႃႇတေး (Rodrigo Duterte) လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ မီးငိုၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇတေသိုဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇလႄႈ  မီးယိူင်းဢၢၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၵူႈၵေႃႉ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ 110 လၢၼ်ႉပၢႆ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵူႈၵေႃႉယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ တေပၼ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵွတ်းၽၢၼ် ၊ ပလိၵ်ႈ လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈသမ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ် TV ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ တႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင် ၼႆႉ  တေဢမ်ႇလႆႈမီးၶေႃႈၶွင်ႉၶမ်လွင်ႈသင်သေမဵဝ်း ဝႃႈၼႆ။

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၸၢမ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တင်းသွင်မိူင်းယူႇသေ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်ယႃႈယႃမိူင်းလႂ် ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်သင်တႃႇၵဝ်ၶႃႈၼႆ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ တူႇတႃႇတေး လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ၼႆသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃမိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး တင်းသွင်မိူင်းၵေႃႈ လႆႈတၢင်ႈမၢႆၽၢင်သေ ၸၢမ်းႁဵတ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဝႆႉယူႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းရႃႉသျႃး ယဝ်ႉ ယူႇတီႈ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉပႃး ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ၼႂ်းမိူင်းယူးရူပ်ႇ၊ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၸၢမ်းႁဵတ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈယူႇမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,910 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 78 ၵေႃႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇတင်းမိူင်း မီးၵႂႃႇ 346,536 ၵေႃႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႆႉသေ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 6,449 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တေလီၶိုၼ်းၼႆသေ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် မၼီႇလႃႇတႄႉ တိုၵ်ႉႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်တီႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆ လႄႈ တိုၵ်ႉလႆႈသိုပ်ႇၵုမ်းထိင်း ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း