ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇထမ်ႉ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၶဝ်ႈၼႂ်း G8

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 August 2019 ဝဵပ်ႉသၢႆႉ (RadioFfeeEurope) လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် 7 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် G7 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24-26 August 2019  ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်း ပိယိူဝ်းရိသ်ႉ (Biarritz) တီႈမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇထမ်ႉ လႆႈတၵ်ႉတူၵ်ႇထိုင် မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပဵၼ် G8 ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ႇၼႄႇထမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ဝႃးလႃးတိမေး ပူးတိၼ်း (Mr Vladimir Putin) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းပီ 2020 ပီၼႃႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2014 ၼၼ်ႉ ရၢတ်ႉသျႃးထုၵ်ႇပၢၵ်ႈဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်း 8 ၸိုင်ႈမိူင်း G8 ၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈ တူဝ်ႇၼႄႇထမ်ႉ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃးၶိုၼ်းသေ လွင်ႈတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိုဝ် ဢမ်ႇမႃးၼၼ်ႉတႄႉ တႅပ်းတတ်း ယၢပ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်း 7 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် G7 ဢၼ်မီးဝႆႉ ယူႇယၢမ်းလဵဝ် 1 မိူင်းဢင်းၵိတ်း၊ 2 မိူင်းၶၼႄႇတႃႇ၊ 3 မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၊ 4 မိူင်းဢီႇတလီႇ၊ 5 မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ 6 မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႉ၊ 7 မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ 7 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးဢမ်းၼၢတ်ႈႁဵတ်းႁႃ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႆႈ (65%) ၶွင်ၵမ်ႇၽႃႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုင် ၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပေႃးတေတိူဝ်းလီသေၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မိူင်း ရၢတ်ႉသျုး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ် G8 ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – khaosod
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း