ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၽရင်ႇသဵတ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း လႄႈ ယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း

ဢိင်ၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၽရင်ႇသဵတ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းထႅင်ႈ လႄႈ ယွမ်းၼွမ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mirror ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၽရင်ႇသဵတ်ႇ ဢေးမႃးၼူးဢ် မႃးၶရူၼ်း (Emmanuel Macron) လႆႈသိုပ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (1) လိူၼ် ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း တႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း (1) လိူၼ်ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ တေၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼႆသေ ဢိၵ်ႇတင်း ယွမ်းၼွမ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တီႈမိူင်းၽရင်ႇသဵတ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (4,560) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် တင်းမူတ်းမီး (147,863) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,438) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်း မီး (17,167) ၵေႃႉ ပဵၼ်ဝႆႉ မၢႆထီႉ (4) ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း