ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ၶဵင်ႇတႃႉ ၶွမ်ႇပၼီႇၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 (လိူၼ်သပ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လူဝ်ႇတလီၵူဝ်ႇ တူႇတႃႇတေး (Rodrigo Duterte) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးႁၢမ်ႈတၢပ်ႈမၼ်း တႃႇတေပိုၼ်ၽႄႈ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်မီးဝႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇၾဵတ်ႉပုၵ်ႉသေ လႆႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈဢၵွင်ႉ မဵဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈၶွမ်ႇပၼီႇၾဵတ်ႉပုၵ်ႉမီးဝႆႉၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ႁၢမ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပႅင်းၸၢင်းၵၢၼ် လႄႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းမဵဝ်းဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႂ်းဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ မွတ်ႇယႃႉပိၵ်ႉပႅတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵႂႃႇ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ Duterte လၢတ်ႈၼႂ်း လၢႆးၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ “ၶွမ်ႇပၼီႇၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈထွမ်ႇၵဝ်ႇၶႃႈလၢတ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းပွႆႇႁႂ်ႈသူၶဝ်ႈမႃးမီးၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းမုင်ႈမွင်း တႃႇႁႂ်ႈသူၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁဝ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁဝ်းသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုၼ်ၽႄႈ ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းသေမဵဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးသူဢမ်ႇၸွႆႈႁဝ်းၵေႃႈ သူတေမႃးမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းႁဵတ်းသင်? ” လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 September 2020(လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈၾဵတ်ႉပုၵ်ႉဢၵွင်ႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇၸႂ်ႉယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးၾဵတ်ႉပုၵ်ႉဢၵွင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ထတ်းသၢင်ႈ လၢတ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် (the New People’s Army) လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈဢၵွင်ႉပွမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းတႄႉ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၵွင်ႉဢၼ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉပိၵ်ႉပႅတ်ႈၵမ်းၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပႃး ၸုမ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ဢၼ်ၸုမ်း ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉၶဝ် ၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ၵဵဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ပဵၼ်ဢၼ်ၼႅင်ၸႂ်ယူႇဝႃႈၼႆ။ ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈၵင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈ NPA ၼႆႉ တႄႇမႃးမိူဝ်ႈ 1968 ၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တူႇတႃႇတေး ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈသူၸဝ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်သင်ႁဝ်းလႆႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေပွႆႇသူ ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းႁဵတ်းသင်? ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈဢဝ်ၵၼ်တၢႆၵူၼ်း ပဵၼ်မူပဵၼ်ၸုမ်း ႁဝ်းၶႃႈပၼ်တၢင်းဝူၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်း တၢင်းဝူၼ်ႉႁဝ်းသွင်ၽၢႆႇၼႆႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းႁွႆးလဵဝ်ၵၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇမႃး ၼင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ တူႇတႃႇတေး လၢတ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်သိုဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢဝ်မႃးပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၼႂ်းတူင်ႇၵၢၼ်မိူင်း ယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈပီႊ 2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လူဝ်ႇတလီၵူဝ်ႇ တူႇတႃႇတေး (Rodrigo Duterte) လႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉၸွႆႈပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း