ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ တေၵႂႃႇမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 19 February 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉတင်း မေးၼၢင်း တေႃႇၶျူဝ်ႇၶျူဝ်ႇ တေၵႂႃႇမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ တေၵႂႃႇမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး”

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းဝႆႉဝႃႈ တေၵႂႃႇဝၼ်းထီႉလႂ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းလႂ်လႄႈ တေၵႂႃႇယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈတၢင်းသင်သေ ၵူၺ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ရမ်ႇ ၼႅတ်ႉ ၵူဝ်ႇပိၼ်ႉ (Ram Nath Kovind) ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တေမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ တေၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈပွၵ်ႈဢွၼ်တင်းသုတ်း ၼႂ်းပီႊ 2020 ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတၢင်ႇမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးလွင်ႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2019 လိူၼ်မေႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် တင်းသွင်မိူင်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း