ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၵေႃႉၵဝ်ႇ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 22 ပီႊ ယွၼ်ႉပႅတ်ႉလႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးသုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၸွမ်ၸိုင် ၵေႃႉၵဝ်ႇ 22 ပီႊ ယွၼ်ႉပႅတ်ႉလႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်တီႈလႆႈထုၵ်ႇထွၼ်တူဝ် ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 14 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးသုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈတႅပ်းတတ်း ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇ ၽၢၵ်ႉ ၵျွၼ်း-ႁေး (Park Geun-hye) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီႊ ယွၼ်ႉမီးတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ထိုင်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တင်းမိူင်းသေ လႆႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉသၵ်ႉဢူၼ်ဢၢၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢၵ်ႉ ၵျွၼ်း-ႁေး (Park Geun-hye) ၼႆႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈသေ လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2013၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်မီးလွင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽၢၵ်ႉ ၵျွၼ်း-ႁေး  ထွၼ်ႇတူဝ်ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆယူႇ။ ဝၢႆးဢမ်ႇႁိုင်သင် မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2017 ၼၼ်ႉ ၽၢၵ်ႉ ၵျွၼ်း-ႁေး ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသေ လႆႈထုၵ်ႇတႅပ်းတတ်း ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 30 ပီႊ၊ သမ်ႉလႆႈမီးလွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းပွႆႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 14 January 2021 ၼႆႉ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸင်ႇလႆႈလူတ်းယွမ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈလိူဝ် 20 ပီႊ ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo – AFP

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈထုၵ်ႇ တႅပ်းတတ်းတြႃး ၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ပိူင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈထႅင်ႈ 2 ပီႊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 22 ပီႊ လႄႈ တၢမ်ႇငိုၼ်း 21.5 လၢၼ်ႉဝွၼ်း (billion won) ငိုၼ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း၊ ၼပ်ႉပဵၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈ 19.5 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၶျွႆ သုၼ်း-သႅဝ်ႇလ် (Choi Soon-sil) လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ႈႁူႉႁူမ်ႈႁၼ်ၵၼ်သေ ဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈယဝ်ႉ ႁပ်ႉငိုၼ်းတႂ်ႈၽိူၼ် ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ၸွမ်းၶွမ်ႇပၼီႇတင်းၼမ် ႁူမ်ႈပႃးတင်းၶွမ်ႇပၼီႇ Samsung ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း