ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ၸႄႈတွၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း

တႄႇဢဝ်ယဵပ်ႇယၢင်ႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 3,000 သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိုဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင် 6,076 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ သူင်သိူဝ်းပီႊၵဝ်ႇလႄႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇဝဵင်းလဵဝ် ၵူၺ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တိုဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင် 2,500 ပၢႆ လႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ (Yoshihide Suga) ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးၸႄႈတွၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈႁၢမ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 7 January 2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 7 February 2021 ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုၵ်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉပွၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈသေ ၸူႉတုမ်ၵၼ်၊ လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း လၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈပိုတ်ႇတေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ  (Yoshihide Suga) လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢတ်ႇလူင် (Super Market) လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်း ၼႆႉတႄႉ တေဢမ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းသေတႃႉ ႁူင်းတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉ၊ ႁွင်ႇၼႄပိုၼ်း လႄႈ ပွႆးလၢမ်းတၢင်ႇမဵဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တေလူတ်းယွမ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈယဵမ်ႈတူၺ်း သေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေပူၼ်ႉလွတ်ႈလႆႈ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ႁုၵ်းႁၢႆႉၼႆႉလႆႈယူႇဝႃႈၼႆ။ 

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ယင်းပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေၽိူမ်ႉႁႅင်းၵူၼ်း ၸွႆႈတီႈႁူင်းယႃ ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ သင်ဝႃႈလူဝ်ႇမႃးၼႆၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈပႃးဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

တႃႇလႆႈမႃးယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇမိူၼ်ၵၼ် လႄႈပေႃးထိုင်လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် 2021 (February 2021) ၼႆႉ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေလႆႈတႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ် သမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇသေ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵေႃႈ  တေသမ်းပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းဝႆႉ ၵၢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ ထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ ပီႊ 2020 (April – May 2020) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိုၼ်းယေးမႃးယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်သင် ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းလႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ တေလႆႈဝႃႈ ဢွင်ႇပေႉၼႂ်းၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit to photo owners picture_alliance/Zuma/Sopa/V.Kam
Credit to photo owners picture_alliance/Zuma/Sopa/V.Kam

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ  8 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး  2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇတင်းမိူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မီးယူႇ 250,000 ပၢႆ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီးယူႇ 3,700 ပၢႆ ယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ  တီႈယူႇတႃႇၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႈမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွမ်းႁူင်းယႃၼႆႉ  ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈယဝ်ႉလႄႈ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း