ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ  ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ  (Yoshihide Suga) လႆႈသူင်လိၵ်ႈထိုင် ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မုၼ်းၵျေးဢိၼ် (Moon Jae-in) တႃႇတိူဝ်းလွင်ႈမိုတ်းၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ၵၼ်ၵႄႈၵၢင်သွင်မိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝႆးသေ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ  (Yoshihide Suga) လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႉမႂ်ႇယဝ်ႉၼႆႉ လၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ သူင်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ လႆႈႁပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တၢင်းၾူၼ်းၸွမ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႄႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၼ်းၸွမ်းၵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ၼႃႈ (October 2020) ၼႆႉၵေႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေသူင်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႆႉ ၽွမ်းၽႄးဢူဝ်း (Mike Pompeo)  ၵႂႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ  (Yoshihide Suga) သူင်ႇၸူးတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်လၢတ်ႈၼႄႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ သေတႃႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းသွင်မိူင်း တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈၶိုၼ်း လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသွင်မိူင်း တႃႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1910 – 1945 ၽွင်းသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈသွင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယၢမ်ႈလႆႈတဵၵ်းတဵင်လူလၢႆ ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ၼၢင်းယိင်းၵူဝ်းရီးယႃးၶဝ် တီႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉ သွင်မိူင်းယင်းတိုၵ်ႉယိပ်းၵမ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ယူႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းတြႃး မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသေ ယၢမ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း တီႈၶွမ်ပၼီႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇသတီး မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယွၼ်ႉၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၶဝ် မိူဝ်ႈပီႊ 2018 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၵၢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇ လွင်ႈၼႆႉသေ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈ ၶိုၼ်းလႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်သူင်ႇၶိူင်ႈဢၢႆႇထီႇ (IT) ပၼ်မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းမႃးယူႇသေ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ သွင်မိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၵႃႈႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်းၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ  (Yoshihide Suga) ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႉမႂ်ႇယူႇလႄႈ ယူႇတီႈတူဝ်မၼ်းၵေႃႈ မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၼင်ႈတေႃႇၼႃႈ  ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ  (Yoshihide Suga) တႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇသွင်မိူင်း ပေႃးတေလီၶိုၼ်း လႄႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈပႃး လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း