ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ ၵဵဝ်ႇၸွမ်းလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈလႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ (30) ပီႊ

ယူႇတီႈလုမ်းတြႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႅပ်းတတ်းတြႃးပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ လႄႉလႄႉမေႃႇ ၼႂ်းဢမူႉၶတီး ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ (4) ဢမူႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ (30) ပီႊၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယူႇတီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ လႆႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇလႄႉလႄႉမေႃႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးဝႆႉ (4) ဢမူႉၶတီးၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶတီးလႂ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ (10) ပီႊသေ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ထုၵ်ႇလီပဵၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ (40) ပီႊသေတႃႉ ၶတီးဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ GGS (2) ၶတီးၼၼ်ႉတႄႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေပဵၼ်ၵႂႃႇ (10) ပီႊၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ႁိူၼ်းဢၼ်မၼ်းၼၢင်းယူႇသဝ်း ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈတယႅတ်ႉၶျွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁုပ်ႈသိမ်းပဵၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပႅတ်ႈသေ ၽူႈဢၼ်ၸွႆးတြႃးၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ တိုၵ်းတေႃးလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဢမူႉၶတီး ၵိၼ်းသူးၵိၼ်လၢပ်ႈ (4) ၶတီးၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတေပဵၼ်ဢမူႉၶတီး မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉတၢင်းၼိူဝ်သေ တႅပ်းတတ်းဢဝ်ငိုၼ်းထုၵ်ႈပၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇႁဵတ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ (2) ပီႇလီႇယၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ထုၵ်ႈပၼ်ငိုၼ်းလႄႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇႁဵတ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႆႈႁဵတ်းႁူဝ်ႉဢုတ်ႇပၼ်ဝၢင်းႁိူၼ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ လႄႉလႄႉမေႃႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းထႃးဝႄႇပၼ်လၢႆလၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ဢမူႉၶတီးမၢႆသွင်သမ်ႉပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ငိုၼ်း တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ထႃးဝႄႇ ငိုၼ်းပတ်ႉၵျၢတ်ႉ သႅၼ်ပွင်း (4000) ပၢႆၼၼ်ႉ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ပႅၵ်ႉသမ်ႉယူႇတီႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် လႆႈထုၵ်ႈပၼ်ငိုၼ်း ပတ်ႉၵျၢတ်ႉၼၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ ၽိူဝ်ႇဝႃႈၶိုၼ်းလူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈသင် လိူဝ်သေတီႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈယုမ်းယွမ်ႇဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈ သွင်ဢမူႉၶတီး ၵဵဝ်ႇၸွမ်းလွင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၾႆးၾႃႉ GGS သွင်လွင်ႈ၊ တႃႇလွင်ႈၼိုင်ႈ တေပဵၼ်လွင်ႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ GGS တေလႆႈပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉယူႇ၊ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2016 ၼၼ်ႉ တႃႇတေပၼ်ၾႆးၾႃႉၵူၼ်းမိူင်း ထႃးဝႄႇၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶွမ်ႇပၼီႇ GGS ၼႆႉၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇလၢႆလၢႆၶေႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တႃႇတေပၼ်ၶႂၢင်ႉၶွမ်ႇပၼီႇ GGS ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေပၼ်ၶႂၢင်ႉဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈပဵၼ်လွင်ႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇလႄႉလႄႉမေႃႇၼႆႉ ႁႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ GGS သိုဝ်ႉဢဝ်တီႈလိၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် (300) သႅၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇသိုဝ်ႉဢဝ် (2,000) သႅၼ်ပၢႆသေ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ တိုၵ်းတေႃးလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ GGS ၼႆႉ မွၼ်ငိုၼ်းတီႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇလႄႉလႄႉမေႃႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇသေ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢမူႉၶတီးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး တွၵ်ႇတိူဝ်ႇလႄႉလႄႉမေႃႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ တိူင်းတၼိၼ်း တႃႇယီႇၵူၺ်း ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ၊ မၢၼ်ႇၼေႇၵျိင်း တႃႇရႅၵ်ႇတႃႇၶွင် ၶွမ်ႇပၼီႇ GGS ဢူးတဵင်းထူၺ်း လႄႈ ဢူးဢွင်ႇမျၢတ်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမွၼ်ငိုၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈလႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၸွမ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် (10) ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ GGS ဢူးတူရဢူင်ႇၵေႃႈ ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၼႆလႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၸွမ်း (5) ပီႊၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၶေႃႈမုၼ်း − BBC

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း