ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆး တေသိုပ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ

ဢွၼ်ၼႃႈတေထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆး လႆႈသိုပ်ႇၾူၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း  ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ပရႃယုတ်း ၸၼ်းဢူဝ်းၶျုး လႆႈမီးလွင်ႈသိုပ်ႇၾူၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်၊ လွင်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး လႆႈလၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ လႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈသင်သေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ၼႆယူႇ၊ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေ သိုပ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ဝၢႆးသေပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 November 2020 ၼႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၵေႃႈ လႆႈယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်လႆႈပၼ် တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈၸွႆႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း ၸူဝ်ႈၽွင်းမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉသေ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဝတ်းဝႂ် ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉ ၶဝ်ႈယူႇမိူင်းထႆးၶၢဝ်းပွတ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ် လႄႈ တင်းသွင်မိူင်း တေႁူမ်ႈၵၼ် လွင်ႈတႃႇတေႁႂ်ႈမီး သုၼ်ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ သမုတ်ႇသႃၶွၼ်း ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း