ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းယူႇၶေႇ(UK) ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27 April 2020 (ႁူၵ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းယူႇၶေႇ(UK) Boris Johnson ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း ဝၢႆးသေလႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ် COVID-19 သေ ယူတ်းယႃတူဝ်ၼႂ်းႁူင်းယႃ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိူင် 3 ဝူင်ႈယဝ်ႉ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းလီ ၶိုၼ်း။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် Boris Johnson  ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ် COVID-19 သေ ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်း ထီႉ 26 April 2020 ၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် Boris Johnson လုၵ်ႈတီႈႁူင်းယႃ ပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်းသဝ်း Downing Street ဢၼ်ပဵၼ်တီႈပၵ်းလုမ်းလူင် မိူင်းယူႇၶေႇ(UK)  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27 April 2020 (ႁူၵ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းၸၼ်ၼႆႉ တေဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်း မိူင်းယူႇၶေႇ(UK) ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo – AFP

ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းယူႇၶေႇ(UK)  Dominic Raab လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ လွင်ႈဢၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းလီသေ ပွၵ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇငဝ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  မိူင်းယူႇၶေႇ(UK) လႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် Boris Johnson ၼႆႉ ဢႃႇယုမီး 55 ပီႊ တႄႇထူပ်းႁၼ်ႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 March 2020 ယဝ်ႉ ၶၢမ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ယူႇ ၵေႃႉလဵဝ် တီႈႁိူၼ်းသဝ်း Downing Street  ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၼႂ်း London ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်10 ဝၼ်းသေ ၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢင်းတိုၵ်းၶတ်းၸႂ်သေ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇလႄႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ် ၸင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးသေ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃလူင် မိူဝ်ႈဝၼ်း ထီႉ 5 April 2020 ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် သၢမ်ဝူင်ႇသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 26 April 202 ၼႆႉ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းလီၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်းသဝ်း တီႈ Downing Street ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

ၼႂ်းမိူင်းယူႇၶေႇ(UK) ၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမီး 67,823,569 သေ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး 152,840 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးယူႇ 20,732 (update ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00 မူင်း)  လႄႈ မိူင်းယူႇၶေႇ(UK) ၼႆႉ ပႃးၼႂ်း 10 မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢင်ဢိင်ႈၶေႃႈမုၼ်း − Bangkok Post

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း