ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယွၼ်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ဝၢႆးႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းလႆႈ 1 ပီႊ

ဝၢႆးႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇလႆႈ 1 ပီႊ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃႇ (Yoshihide Suga) ယွၼ်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းၸႂ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 September 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ Kyodo News ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃႇ (Yoshihide Suga) ဢၼ်တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ လႆႈ 1 ပီႊၵူၺ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းတေယိုၼ်ႈယွၼ်း ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း လႄႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တေဢမ်ႇလူင်းၶႄႉၶဵင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇ Liberal Democratic Party-LDP ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃႇ (Yoshihide Suga) ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းတႅၼ်းတၢင် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ  သျိၼ်ႇသူဝ်ႇ ဢႃႇပေး (Shinzo Abe) မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် September 2020 ပီႊပူၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ သျိၼ်ႇသူဝ်ႇ ဢႃႇပေး မီးပၼ်ႁႃၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈယွၼ်းလိုဝ်ႈ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၽွင်းလူင် ၼႆယဝ်ႉ။

Japan’s Prime Minister Shinzo Abe, left, presents Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga flowers after Suga was elected as new head of Japan’s ruling party at the Liberal Democratic Party’s (LDP) leadership election Monday, Sept. 14, 2020, in Tokyo. (AP Photo/Eugene Hoshiko, Pool)

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းၵျုႇပၢၼ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၼ်ႁႅင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃႇ ယွမ်းလူင်းမႃး ဢမ်ႇထိုင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ်သိပ်း 30% ဢွၼ်ၼႃႈတေမီး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇ LDP ၼၼ်ႉတႄႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 ၼႆႉလႄႈ ၽႂ်လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇၵေႃႉမႂ်ႇၵေႃႈ ၵေႃႉၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈပႃႇတီႇ Liberal Democratic Party-LDP လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းသၽႃး လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇတႄႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 October 2021 လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃႇ (Yoshihide Suga) ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေၶိုၼ်းမႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၽွင်းလူင်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပႃႇတီႇ LDP ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းလွင်ႈၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း