ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းတၼ်းႁဵင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇ NHK လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢမ်ႇလီၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် သျိၼ်ႇသူဝ်ႇ ဢႃႇပေ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ တၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၽွင်းလူင် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် သျိၼ်ႇသူဝ်ႇ ဢႃႇပေ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်း ၼႆႉမႃးၶၢဝ်းႁိုင်သေ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလႄႈ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ သွင်ပွၵ်ႈသွင်ၵမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸွင်ႇမၼ်းတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တေႃႇထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းပီႊၼႃႈ 2021 လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းတၼ်းႁဵင်း
မိူဝ်ႈလႆႈႁၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸွမ်ၽွင်းလူင် သျိၼ်ႇသူဝ်ႇ ဢႃႇပေ တီႈၼႂ်းႁေႃ မိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တူဝ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ် မီးပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဢၼ်လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ တၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၽွင်းလူင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း