ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးဝႃႈ မီးသုၼ်ႇတႃႇတေၽိတ်ႈမွၵ်ႇမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးတေလႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 10 မိူင်းယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇတေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ မီးသုၼ်ႇတႃႇတေၽိတ်ႈမွၵ်ႇမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 06 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ႁုၼ်ႇသဵၼ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးလၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်ၽူႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၼၼ်ႉၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမႃး 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်းၸွမ်း လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇတႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 9 မိူင်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊၼႃႈ ပီႊ 2022 ၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးတေပဵၼ်ၽူႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းသေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆလႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတင်း 10 မိူင်း ထုၵ်ႇလီၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵေႃႈ ႁုၼ်ႇသဵၼ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇတိုၼ်းတိုဝ်းၵမ် မူႇပိူင်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႆၼၼ်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီတူၺ်းၶၢမ်ႈၶေႃႈဢၼ်ၼႆႉၼႆ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶေႃႈမုၼ်းႁူဝ်ယွႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း