ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉတုၵ်းယွၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ႁႂ်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထူပ်းၽေးၸွမ်းၼၼ်ႉ ထိုင်ၸၼ်ႉဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ႁႅင်းလႄႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 November 2019 (Stephane Dujarric) ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပၢင်တိုၵ်းတင်းသဵင်ႈ ငိူင်ႉဝႄႈၼႂ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း  ၊ ႁႂ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း လွင်ႈတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ပေႃးတေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်လႆႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး သေ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 40,000 ပၢႆ ၊ သဵၼ်ႈမၢႆၼႆႉ တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ် November 2019 ၼၼ်ႉမႃးပေႃးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းပၢႆးၽေးသိုၵ်း တိူဝ်းၼမ်မႃး ဢမ်ႇယွမ်း 8,000  ဝႃႈၼႆ ၊ ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၵမ်ႉၼမ် လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 128,000 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူၺ်းထိုင်လူလွမ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ၶဝ် တေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းပီၼႆႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး ၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး မီးမွၵ်ႈ 25,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ၊ လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပီဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိူဝ်းၼမ်မႃးတႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း-VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း