ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉတင်းသဵင်ႈ

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 May 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ Stéphane Dujarric ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် Antonio Guterres ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ လႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ တၢင်ႈတႄႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 May 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ တႅၼ်ႇၼီႇ ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇ (Danny Fenster) ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၽွင်းဢၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇဝဵင်းလူင်ၵႂႃႇလႃႇလမ်ႇပူႇ မိူင်းမလေးသျႃး ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသင်သေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈ တႅၼ်ႇၼီႇ ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇ (Danny Fenster) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ် ဝႆႉယူႇတီႈ ၶွၵ်ႈၶင်ဢိၼ်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တီႈဢေႇသုတ်း မီးယူႇ 88 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 52 ၵေႃႉၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈ ၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင် လၢႆလၢႆတီႈဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 May 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လႆႈထုၵ်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ မီးတၢင်းၽိတ်းၼႆသေ ၺႃးတၢမ်ႇ ၶွၵ်ႈ 3 ပီႊယူႇ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၽၢင်ႁၢင်ႈလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈငဝ်းလၢႆးဢၼ် ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ လွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉ ႁူပ်ႉၺႃးမႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း