ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ လွင်ႈတေလိူၵ်ႈတူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇထတ်းထွင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (Credentials Committee) ဢၼ်မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 9 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈတေလိူၵ်ႈဢဝ်တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 December 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ Anna Karin Enestrom ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇထတ်းထွင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇၶွမ်ႇမတီႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ဢမ်ႇပၼ် ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းသင်လႄႈ ၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈတေလိူၵ်ႈဢဝ်တူဝ်တႅၼ်း မိူင်း 2 မိူင်း တႃႇၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ယူႇ မိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝႆႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉလႄႈ ထႅင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်မိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇ ဢၼ်တႃႇလီပၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉယိပ်းၵမ်ဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၶိုၼ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ (August 2021) ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၶွမ်ႇမတီႇၼႆႉသေ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႉၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈပဵၼ်တူဝ်ႇတႅၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁပ်ႉဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၼႄး ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈႁၵ်းလင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆသေ ပူတ်းဢွၵ်ႇၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽွင်း တၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉလႄႈ ၶတ်းၸႂ်ဢဝ် ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇသိုၵ်း ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ တႅၼ်းတၢင်ဝႆႉယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်သေ လၢတ်ႈၼႄသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ပေႃးတေၸၢင်ႈသိုပ်ႇႁပ်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶွမ်ႇမတီႇထတ်းထွင် (Credentials Committee) ၵေႃႈ ဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈၼႆႉလႄႈ တႅပ်းတတ်း တေၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈၼႆႉဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်း ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇထတ်းထွင် (Credentials Committee) ၼႆႉ မီးမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၶႄႇ၊ ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်း မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈဢႃႇၼႃႇ (Veto power) ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးထႅင်ႈ မိူင်း Bahamas ၊ Bhutan ၊ Chile ၊ Namibia ၊ Sierra Leone ၊ Sweden  ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 9 မိူင်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉသေ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တီႈယူႇတူဝ်တႅၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆသေ ယူႇတီႈၶွမ်ႇမတီႇၼႆႉ တေလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းၸူး တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢွၼ်ၼႃႈပီႊ 2021 တေသဵင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း