ၸၢဝ်းလီသူး ၵၢဝ်ႇႁိၼေး KIA

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလီသူး ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆ့တီႈမိူင်း ဢေႃးသတေးလျႃး ၵၢဝ်ႇႁိၼႄးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းၶၢင် KIA လႆႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလီသူး ၶဝ်ၼႆသေ ႁဵတ်းလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵၢဝ်ႇႁိၼေးထိုင် တပ်ႉသိုၵ်း KIA ၶဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ့ 15 June 2019 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလီသူးႁဝ်းၶႃႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း KIA ၶဝ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် March 17 ၼၼ်ႉ ၶဝ်သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ပဵၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈလႆႈလုသုမ်း ၵေႃႉလႂ် 150 သႅၼ်ပျႃးၵႂႃႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း KIA ဢမ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်းၼွမ်းလွင်ႈလႆႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၶဝ်ၵႂႃႇ သိုပ်ႇၵႂႃႇၼႃႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈ ပဵၼ်ထႅင်ႈၼႆ  ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ် လၢတ်ႈဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ၊ မိူဝ်ႈပီႊ 2016 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း KIA ၶဝ်တိၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလီသူး 18 ၵေႃႉသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်လႆႈၺႃး တပ်ႉသိုၵ်း KIA တိၺွပ်းတဵၵ်းငႅၼ်း ပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းၼႆ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လီသူး ၶဝ် ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆ့ တီႈမိူင်း ဢေႃးသတေးလျႃး ၵၢဝ်ႇႁိၼႄးလွင်ႈႁဵတ်းႁုၵ်ႉႁၢႆႉ တပ်ႉသိုၵ်း KIA ၶဝ်ၼႆ ၽၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လီသူး ၶဝ်လၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလီသူးၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁဵတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း KIA ၶဝ် ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁု လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်းမႃး ၊ “ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလီသူး ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း KIA ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်း တီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယူႇ” ၼႆ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း KIA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႊ လၢတ်ႈၼႄတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လၢႆဝၼ်းၼႆ့ၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ RFA  ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 June 2019 ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သႅင်ၸွမ်မိူင်း 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း