ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း(Chin Association of Maryland) ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈမိူင်းမႄႇရီႇလႅၼ်ႇ (Maryland) ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပၢႆႈၽေး ထူပ်းၽေး ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃး ယူႇၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ  လႆႈတုၵ်းယွၼ်းပႃး ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းဢီး ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 November 2021 ၼႆႉ တေမီး (90) ၼႃႈ ပၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဝႆႉဝႃႈ “လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႄႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2021” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလွၼ်ႉၵႅၼ်ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းၼႆႉသေ ဢူးသူဝ်ႇတူင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဝၢႆးဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်း IDP မီးယူႇဝႆႉ 2 သႅၼ်ပၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ 2 မိုၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ယွၼ်းႁႂ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းသေ ယွၼ်းပႃး လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ (Protection) တီႈၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢူးသူဝ်ႇတူင်း ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီပၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႂ်းလွင်ႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ႁၼ်ထိုင်ၵၼ်ၼမ်ၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ 164 လင်ပၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ပၼ်ႁႅင်းဢီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းၽိုၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းယဝ်ႉ တေလၢတ်ႈဝႆႉ ပႃးလွင်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း တိူင်းမၵူၺ်း လႄႈ လွင်ႈၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးယူႇသေ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵဵပ်းႁွမ်ဢဝ်မႃးတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၸုမ်းၶျၢင်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆးသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ Jana Mason ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNHCR) လႆႈသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းတွၼ်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း UNHCR ၶဝ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ လႆႈဢဝ်ၶႂၢင်ႉတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိၼ်းတီးယႃးသေ ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်-ဢိၼ်းတီးယႃးသေ ၽၢႆႇတင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်း UNHCR လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်း NGO သေ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေး ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႅၼ်ႇၽႃႈမူဝ်းၵႃႇ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၽၢႆႇႁုင်မိုဝ်ႉ သပ်ႉပျႃႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉ လွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈလႆႈဢွၵ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၶျၢင်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လွင်ႈသုၼ်လႆႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် (Humanitarian aid) ယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈယႂ်ႇၵေႃႈ လူဝ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ တီႈတူၼ်ႈတေႃမၼ်းၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸႂ်ႉလၢႆးတၢင်းဢႃႇၼႃႇမၼ်းမီးၼၼ်ႉ ၵူႈလၢႆးတၢင်းယဝ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းမိူင်းဢူၺ်းလီမၼ်းသေ ပၼ်ႁႅင်းဢီး တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ပႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ၼႆၸိုင် မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်သပ်းၸႅၵ်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်း UNHCR ၊ ၽၢႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ RCUSA ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၶွမ်ႇမတီႇတႃႇၵူၼ်းထူပ်းၽေး လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း