ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸႂ်ႉ တႃႇၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းပွႆးမိူင်းၶၢင်

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 10 January 2020 တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းမိူင်းၶၢင် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (72) ပီႊၼႆလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸႂ်ႉ တႃႇပၢႆႉလိၵ်ႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇလိၵ်ႈၶၢင်သေ တေသႂ်ႇလိၵ်ႈ ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈဝႃႈ ၵၶျိၼ်ႇမၼေႃးပွႆးတေႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸူႉတုမ်ၵၼ်တီႈ ပၢင်ႁူမ်ႈပွႆးမၼေႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ယုၵ်ႉပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ၊ ႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် (WHG) ဢၼ်ဢဝ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ယႂ်ႇ လႄႈ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈတေဢၢၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ ၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပီႊ 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸႂ်ႉတႃႇပွႆးဝၼ်းမိူင်းၶၢင်ယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၸမ်တေထိုင်ဝၼ်းပွႆးၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တႅပ်းတတ်းဝႃႈ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဢၼ်ပဵၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးၵျဵမ်းၽေႃးသေ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းမိူင်းၶၢင် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄးၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၶၢင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶႅတ်ႉဢွင်ႇ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်းၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် လၢႆလၢႆၸုမ်းသေ ယွၼ်းတင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈဢၼ်လႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်တႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ တေဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸႂ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် Jingh-paw Mungdaw Nhtoi ပၢင်ပွႆးၵျဵမ်းၽေႃးၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းတႃႇၸႂ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်သေ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမၼေႃးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းၶၢႆႉဝၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ် February 2020 လႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင်သေ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း − 7 Day News
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း