ၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွမ်ႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈဝဵင်း SNLD ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇ

ၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇ ဢႃႇယု 51 ပီႊ ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွမ်ႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈဝဵင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 17 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်း တီႈႁိူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇ လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈတမ်ႇၼွႆႉမွင်ၸႂ်ၸွမ်း လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ဢိၵ်ႇ ပေႃႈမႄႈတင်းမုင်ႉႁေႃတေႃႁိူၼ်း ၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွမ်ႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈဝဵင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလူႉသုမ်းပုၼ်ႈတႃႇပႃႇတီႇ ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်လွင်ႈလူႉသုမ်းတႃႇ တူင်ႇဝူင်းတႆး ဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း