ၸၢႆးဝႅတ်ႉၼၢမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီႊ ယွၼ်ႉဢဝ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႆႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၸၢႆးဝႅတ်ႉၼၢမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တႃႇ 5 ပီႊ ယွၼ်ႉမီးတၢင်းၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ၵဵပ်းတူဝ်ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းသႂ်ႇတၢင်ႇၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ လီႇဝႅၼ်ႇထရီႇ (Le Van Tri) ဢႃႇယု 28 ပီႊသေ ယူႇတီႈလုမ်းတြႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းၵႃမဝ်း (Ca Mau) ႁွင်ႉမၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးဝၼ်းလဵဝ်သေ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 5 ပီႊ ယွၼ်ႉဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်မိူင်းၼိုင်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လူၺ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵူတ်ႇထတ်းႁႃလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်၊ တိတ်းတၢမ်းၸွမ်း ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈလီလႄႈ ၵုမ်းထိင်းလႅၼ်လိၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ႁူမ်ႈပႃး  ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ဢၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းတူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇသေ ၵူၺ်းၼႃႇ ၽူႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ (April 2021) ၼၼ်ႉ လႆႈယႃႉပႅတ်ႈ လွင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ယၢမ်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

လီႇဝႅၼ်ႇထရီႇ (Le Van Tri) ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ႁူဝ်ႇၶျီႇမိၼ်း (Ho Chi Minh City) မႃးတီႈဝဵင်းၵႃမဝ်း (Ca Mau) ယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵဵပ်းတူဝ် 21 ဝၼ်း (Quarantine) ၼၼ်ႉလႄႈ ဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းသႂ်ႇထႅင်ႈၵူၼ်း 8 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉလႆႈလူႉသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းၵႃမဝ်း (Ca Mau) ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႄႇၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးယူႇ 191 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီး 2 ၵေႃႉၵူၺ်းသေ ဢေႇလိူဝ်ဝဵင်းလူင်ႁူဝ်ႇၶျီႇမိၼ်း (Ho Chi Minh City) ဢၼ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ယူႇ 260,000 လႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီး 10,685 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ဝဵင်းလူင် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းတင်းမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မီးယူႇ 536,000 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီးယူႇ 13,385 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႂ်းသွင်သၢမ်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉလႄႈ ပဵၼ်ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်း Delta ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ ယင်းလႆႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းယဝ်ႉ 2 ၵေႃႉသေ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 18 လိူၼ် လႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ပီႊ လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း