ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 16 ပီႊ ၶိုၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵူႉသူဝ်ႇ တီႈၼိူဝ်ဝတ်ႉ လႄႈ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းလူႉတၢႆ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းလိူမ်ႈလႆႇ လွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈဝတ်ႉသႂ်လႅင်းထမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵူင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈသေႃႇတေႃး ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း သေ မီးၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်း ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ လႆႈသဵင်ႈသၢၵ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ  ဢႃႇယု 16 ပီႊ ၶိုၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵူႉသူဝ်ႇ တီႈၼိူဝ်ဝတ်ႉ လႄႈ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းလူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 July 2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယုယႂ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁဵတ်းလိူမ်ႈလႆႇ ၽဵဝ်ႈၶီႈၼူၵ်ႉ ၶီႈၼူ တီႈၼိူဝ်ၵျွင်း လႄႈ ၸၢႆးလၢဝ်မိူင်း ဢႃႇယု 16 ပီႊ မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵူႉသူဝ်ႇၼႆသေ လႆႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းလိူမ်ႈလႆႈၸွမ်းပိူၼ်ႈ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႂႃႇယဵပ်းၺႃး (မႅတ်ႉၼႃႇၸႅတ်ႉ) သေ တူၵ်းလူင်းၵျွင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈ ၸၢႆးလၢဝ်မိူင်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇတၼ်းႁၼ် လႄႈ ၽႂ်ဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၶႃႈ ၊ မၼ်းတေမီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵူႉသူဝ်ႇသေ လႆႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇႁင်းမၼ်းၵူၺ်း ၊ ဢွင်ႈတီႈမၼ်းၸၢႆး တူၵ်းလူင်းၼၼ်ႉ တင်းသုင်မီး 28 ပေႇ ပဵၼ်ၵျွင်းၼိုင်ႈၸၼ်ႉ ၊  ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ယူႇ ၊ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး လႆႈတင်းၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  လႄႈ လႆႈသဵင်ႈသၢၵ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 July 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12:02 မူင်း ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ ၼႆၶႃႈ ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 14:00 မူင်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸၢႆးလၢဝ်မိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈသေႃႇတေႃး ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵူင်း လႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးလၢဝ်မိူင်း ၵႂႃႇၽဝ်ဢွင်ႈတီႈ ပႃႇၸႃႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶႃႈဢေႃႈ ၊ ပေႃးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ယဝ်ႉ တေတူၺ်းဢွင်ႈတီႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၸၢႆးလၢဝ်မိူင်း ၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးလၢဝ်မိူင်း ဢႃႇယု 16 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းထုၼ်းဢေး + ပႃႈမေႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵူင်း ၼႆယဝ်ႉ ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝတ်ႉသႂ်လႅင်းထမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေႃႇတေႃး လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းဝတ်ႉၵျွင်းၶိုၼ်ႈမႃး ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းမီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း