ၸႄႈမိူင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉ လူဝ်ႇႁႅင်းၵူၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉ

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ တီႈၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် (60,000) ပၢႆ ယဝ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၢပ်ႈတေလႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉ တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်း ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်တိူဝ်း ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 31 March 2020 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈမိူင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉ Mr. Andrew Cuomo လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် (164,266) ၵေႃႉ ၼမ်လိူဝ်ၵူႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် (67,325) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (1,342) ၵေႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမေႃယႃ တႃႇလုမ်းလႃးယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁပ်ႉမိုဝ်း ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်လႆႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈတိူဝ်းၼမ်လိူဝ်ၼႆႉလၢႆပုၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈမိူင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်း ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မွၵ်ႈ (1,000,000) ၵေႃႉ ၸင်ႇတေၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ပဵင်းပေႃးတေႃႇၵူၼ်းပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 31 March 2020 တီႈမိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (20,353) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် တင်းမူတ်း (163,844) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (573) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်း မီး (3,156) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းဢီႇတလီႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (4,050) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး (101,739) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ထႅင်ႈ (812) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး (11,591) ၵေႃႉ၊ မိူင်းသပဵၼ်ႇ မီးၵူၼ်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ထႅင်ႈ (7,846) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်း (87,956) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (913) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး (7,716) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 31 March 2020 ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (200) မိူင်း၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (802,556) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (38,991) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (172,319) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

(ၶေႃႈမုၼ်း ဝၼ်းထီႉ 31 March 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 19:10 မူင်း)

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း