ၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 March 2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁုင်တူမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တႃႇႁုင်တူမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 380 ႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ (38 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆ) တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 February 2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းသွင်လင် ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မီးယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃးသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၶိူင်ႈႁုင်တူမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇ မေႃႈၾႆးၵႅတ်ႉသ် 158 လုၵ်ႈ ၊ တဝ်ႈၼမ်ႉယႃၶေးမီး 410 တဝ်ႈ ဢိၵ်ႇ 266 ပုင်း (ပုင်း 5 ၵႃႇလၢၼ်ႇ) ၊ ၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉသ်ပုင်းပေႇပႃႇလူင် 15 ပုင်း၊ ထူင်သၢၼ်ၶေးမီး 87 ထူင် ၊ ၶိူင်ႈႁဵတ်းမဵတ်ႉယႃႈမႃႉ 1 ၶိူင်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 February 2020 ၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ပုင်းဢႅတ်ႉသိတ်ႉသ် (ပုင်း 50 ၵႃႇလၢၼ်ႇ) ဢၼ်ၽင်လိၼ်ဝႆႉ 281 ပုင်း ၊ ယႃႈမႃႉ ဢၼ်မီးမိၵ်ႈ WY လႄႈ မိၵ်ႈ R လေႃးၵၼ်ဝႆႉ 51 ထူင် ၊ ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ 88/1 6 ထူင် ၊ ယႃႈမႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးမိၵ်ႈမၢႆ 25 ထူင် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ယႃႈမႃႉ 16,400,000 (ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇႁူၵ်းသိပ်းသီႇသႅၼ်မဵတ်ႉ) လႄႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၵွၵ်းသပ်ႉပျႃႇ 3300 ၵွၵ်း (မွၵ်ႈၼမ်ႉၼၵ်း 33,000 ၵရမ်ႇ) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 March 2020 ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ WY ၊ R ၊ 88/1 ဢၼ်မီးသီၶဵဝ် ၊ သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း လႄႈ သီၶွင်ႇလေႃးလႄးၵၼ်ဝႆႉ 1,5400,00 မဵတ်ႉ (သိပ်းႁႃႈသႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇမဵတ်ႉ) ၊ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 140 ၵွၵ်း (ၵွၵ်းသပ်ႉပျႃႇ) ၊ ၸၢၵ်ႈၼပ်ႉမဵတ်ႉယႃႈမႃႉ 2 ၶိူင်ႈ ၊ ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇၽွင်ယႃႈ 1 ၶိူင်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈႁူမ်ႈတုမ်ယႃႈတင်းၼမ် ဢိၵ်ႇတင်း သိမ်းလႆႈပႃး လူတ်ႉၵႃးလၢႆလၢႆလမ်းဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်တင်းမူတ်းႁူမ်ႈ 380 ႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ (38 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆ)သေ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ႁူင်းႁဵတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ပဵၼ်ၶွင်ၽူႈလႂ် ပဵၼ်ႁိူၼ်းၽႂ် လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃးၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆမွၵ်ႈ 10 လၵ်းသေ ပဵၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပီႇတူႉၸိတ်ႉၵွင်းၶႃး ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း