ၺွပ်းၸၵ်းတႅၼ်ၶၢႆ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

ၼင်ႇႁိုင် တေၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတီႉၺွပ်းၸၵ်းတႅၼ်ၶၢႆ ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ၵႆႇ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈယႃႉၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ်ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပႃႇၵိတ်ႇသတၢၼ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၸၵ်းတႅၼ်ၶၢႆ ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ၵႆႇ ၼင်ႇႁိုင် ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈယႃႉၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလူတ်းယွမ်းလူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းပႃႇၵိတ်ႇသတၢၼ်ႇ ဢိမ်ရၢၼ်း ၶၢၼ်း (Imran Khan) လႆႈပိုတ်ႇႁူင်းၵၢၼ် ႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၸၵ်းတႅၼ် တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ၵႆႇၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တင်းၼမ်ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႃ လွၵ်းလၢႆးႁႄႈၵင်ႈ ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 25 ပီႊယဝ်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ် ၶူဝ်းၶွင် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇၸႂ် ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၸၵ်းတႅၼ်ၶဝ်ႈယႃႉၵိၼ်တူၼ်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႆႈဝူၼ်ႉၶူင်သၢင်ႈ ႁူင်းၵၢၼ်ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၸၵ်းတႅၼ် ၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈလႆႈႁၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈမိူင်းယေးမႅၼ်း (Yemen) ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တီႉၺွပ်း ၸၵ်းတႅၼ်ၵိၼ် ၼႂ်းတူဝ်ၸၵ်းတႅၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးထၢတ်ႈ ပရူဝ်ႇတိၼ်း (Protein) သုင်၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈမိူင်းယေးမႅၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၸၵ်းတႅၼ်ပေႃးတေမူတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမီးလွင်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွၵ်းလၢႆးတီႉၺွပ်းၸၵ်းတႅၼ်ပႃး ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၸၵ်းတႅၼ်ၵၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸၵ်းတႅၼ်တေယူႇၸွမ်းၵၼ် ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် တီႉၺွပ်းလႆႈဝႆးၽႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႃႈၶၼ်ၸၵ်းတႅၼ် ဢၼ်ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပႃႇၵိတ်ႇသတၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼၼ်ႉ 1 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈ 20 ရူႇပီႇ ၼပ်ႉပဵၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈ 170 ပျႃး ၼႆသေ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် တီႉၺွပ်းၸၵ်းတႅၼ်ၵၼ် ၵူႈၶိုၼ်းလႄႈ ပေႃးဝႃႈၼမ်ႉၼၵ်းၸၵ်းတႅၼ် တဵမ် 20 တၢၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ၸွင်ႇတေသိုပ်ႇသိုဝ်ႉၸၵ်းတႅၼ်ထႅင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ၶဝ်ႈယႃႉၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မိူင်းပႃႇၵိတ်ႇသတၢၼ်ႇၼႆႉသေ လွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပေႃးၼပ်ႉပဵၼ်ငိုၼ်း တေဢမ်ႇယွမ်း 5,000 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း