ၼင်ႇႁိုဝ် တေပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လုမ်းၽွင်းတၢင် လၢတ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇထႆႇဝၼ်ႇပူၵ်းၸွမ်ပိဝ် ထႆႇဝၼ်ႇ

ဝၢႆးသေ ႁူင်းၵၢၼ်ၶႄႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇပဵၼ်ၸဝ်ႈတိုၼ်းလၢင်းဢွၵ်ႇငိုၼ်းပၼ်ဝႆႉ ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆႇတႃႇယႃႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈယဝ်ႉ  လုမ်းၽွင်းတၢင်ထၢႆႇဝၢၼ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇထႆႇဝၼ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈပူၵ်းပၢႆႉ ပူၵ်းၸွမ်ပိဝ်ထႆႇဝၼ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တၢင်းၶႄႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းလႆႈဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတိတ်ႉ (14 March 2021) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လုမ်းၽွင်တၢင်ၶႄႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉႁူင်းၵၢၼ်ယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၶူဝ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇပဵၼ်ၸဝ်းတိုၼ်းလၢင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းလၵ်ႉဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶမ်ဝႆႉယူႇ ၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈမီးၼႆလႄႈ  ယွၼ်ႉၼၼ် ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇသေ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၶူဝ်းၶွင်ၶႄႇ တႃႇႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးလီ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶႄႇၼႆႉပဵၼ်ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းၵၢၼ် ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ၵႂႃႇယူႇၼမ်သေ မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းၽၢႆႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း လႄႈ ၽၢႆႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မီးၶွမ်ႇပၼီႇထႆႇဝၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ 10 ၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉသေ ၵူၺ်းၼႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆႇဝၼ်ႇလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၵွင်ႉသၢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉလွတ်ႈၽေးလီ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈ လႆႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၵူၼ်းထႆႇဝၼ်ႇ ဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပူၵ်းပၢႆႉမဵဝ်းဢၼ်ၼႄဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇထႆႇဝၼ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ပူၵ်းပႃးၸွမ်ပိဝ် ထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ သပ်းလႅင်းၼႄပႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁႂ်ႈလႆႈပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၶႄႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈၵၢင်းလွတ်ႈလႆႈ လွင်ႈပွင်ၸႂ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းပိူင်ႈသေ ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇထႆႇဝၼ်ႇယၢမ်ႈလႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ထၢင်ႇၽိတ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၶႄႇၼႆသေ ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉယႃႉၽျႅၵ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇမႃးယူႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈပႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2014 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈလုၵ်ႉၼႄၵၢင် ၸုတ်ႇၾႆးၽဝ်ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉ ႁူမ်ႈပႃး ၶွမ်ႇပၼီႇထႆႇဝၼ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် တုမ်ႉတွပ်ႇတေႃႇ လွင်ႈၶႄႇၶုတ်းဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်း တီႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ဝႅတ်ႉၼၢမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ 270 ဢၼ်သေ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယေးငိုၼ်း ႁူင်းၵၢၼ်ၽႅၼ်ႇၽႃႈသိူဝ်ႈၶူဝ်း လႄႈ ႁူင်းၵၢၼ် ယဵပ်ႉၶႅပ်းတိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁူမ်ႈႁႅင်းငိုၼ်း ဢၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ လူင်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမူတ်း တေမီးႁႅင်းငိုၼ်းမွၵ်ႈ 1 ပီႇလီႇယၼ်ႇ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း