ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဝဵင်းလူင်ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉၼွင်း လူၵ်ႈထူမ်ႈသႂ်ႇ ဝဵင်းလူင်ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၼၼ်ႉလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ  5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် လႄႈ ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႁႃ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Sabdo Kurnianto ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးသၽႃႇဝ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဝႃႈ မီးၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 67 ပီႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ယွၼ်ႉၼမ်ႉၶဝ်ႈတဵမ်ၼႂ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး လႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႃႈ ၽူႈလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၽူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉၽတ်ႉၵႂႃႇပႃးသေ လူႉတၢႆၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ  လႄႈ ၼၢင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၵူႈပီႊပီႊၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ မွၵ်ႈ 30 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈယူႇတႃႇသေႇလႄႈ ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။  

ယွၼ်ႉၼမ်ႉၾူၼ်ၼမ်ႉၵေး ၼွင်းၶိုၼ်ႈထူမ်ႈဝဵင်းသေ ဝၢႆးၾူၼ်ႁိူတ်ႇယဝ်ႉ ၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၵေႃႈ ၵိုတ်းၶၢင်ႉဝႆႉလိၼ်ၵူမ်ႇလိၼ်ႈငႂ်ႈ ထူမ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ လႄႈ ႁူင်းၾႆးၾႃႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းသေ ၽဵဝ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ လိၼ်ၵူမ်ႈလိၼ်ငႂ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၵိုတ်းယူႇဝႆႉၸွမ်း ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇ 1,700 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ လႄႈ ဝဵင်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈ လႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ဝၢႆးၾူၼ်တူၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးယူႇ 67 ၵေႃႉသေ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၼႆႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း