ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢႆးလူင်ထႅင်ႈယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 3 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ (3:00) မူင်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼိူဝ်လွႆ လႄႈ ၾူၼ်တူၵ်းဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ၼမ်ႉလုၵ်ႈတီႈလွႆၶမ်းလႆလူင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇထူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢႆးလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ လိၼ်ၵူမ်ႇလိၼ်ဢုင်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေးၵေႃႈ လႆႈလူႉသုမ်းၼမ်၊ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23−24 September 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းသေ လိၼ်ၵူမ်ႇလိၼ်ငႂ်ႈ ဢွင်ႈတီႈၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉ လႆလူင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇထူမ်ႈသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢႆးလူင်မႃးယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢႆးလူင်ၼႆႉ မီးၼႂ်းၵႄႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ မိူင်းၽျၢၵ်ႈသေ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢႆးလူင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးဢွင်ႈတီႈၶုတ်းၶမ်းလႄႈ ပေႃးဝႃႈၾူၼ်တူၵ်းမႃးပီႊလႂ်ၵေႃႈ ၼမ်ႉၵႆႉထူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းၼႃး၊ ပေႃးၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ လိၼ်ငႂ်ႈလိၼ်ၵူမ်ႇ ဢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉ ၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ ၸွမ်းၼႂ်းၼႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ သၢႆၼမ်ႉဢၼ်သႅၼ်ႈသႂ်၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း