ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းလိပ်ႉပျႃး ၵူၼ်းတၢႆၼပ်ႉႁဵင်

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းလိပ်ႉပျႃး (Libya) လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆလူင်ၵူၼ်ႇပင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 14 September 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆးငၢၼ်း ဝၢႆးသေၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းလိပ်ႉပျႃး (Libya) ၼႂ်းဝဵင်း Derna ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆလူင်သွင်တီႈ လႆႈၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆၵႂႃႇလႄႈ ဢဝ်ၼမ်ႉၼွင်းၽတ်ႉထွင်းလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း လူင်းပၢင်ႇလၢႆႇ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၼမ်ႉလူၵ်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 September 2023 ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 6,000 ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢႆလၢႆဢမ်ႇပႆႇထူပ်းႁၼ်ယင်းမီးယူႇထႅင်ႈမွၵ်ႈ 10,000 ၵေႃႉၼႆႉ လႄႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈဝႃႈ ထုၵ်ႇၼမ်ႉထွင်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇပႃး ဢမ်ႇၼၼ် တေၸၢင်ႈယူႇတႂ်ႈၸၢၵ်ႇႁိူၼ်းယေးဢၼ်လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်းယူႇတူဝ်ႈဝဵင်း Derna ၼၼ်ႉသေ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 30,000  ႁၢမ်းတီႈယူႇတၢၼ်းသဝ်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈလူႉသုမ်းၼႆႉမၼ်းႁၢႆႉႁႅင်းထိုင်တီႈ ယႃႉလူႉပႅတ်ႈၶူင်ႉသၢင်ႈပိုၼ်ႈထၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း ပႃးလႄႈ တႃႇတေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း