ၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇ ၵိုတ်းယင်ႉလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 9 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇ Jacinda Ardern လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇသေ တေၵိုတ်းယၢင်ႉဝႆႉ လွင်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသူင်မိူင်းတေႃႇမိူင်း တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Jacinda Ardern လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်းလီလီယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃး တေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႄႈပီႊ 2018 ထိုင် 2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၶူင်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်မိူင်းၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ မီးယူႇ 30 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇ Nanaia Mahuta ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇသေ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်သိမ်းဢႃႇၼႃႇ လူၺ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇတြႃး တီႉၺွပ်းပႃး ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ယူႇတီႈမိူင်းၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇၵေႃႈ တေပိုၵ်ႉဢိုတ်း ႁၢမ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Reuters

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း