ၼွင်ႉၸၢႆး ၵျွတ်ႉ ၾလွႆးတ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် လႆႈၽႄႈလၢမ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ လၢႆလၢႆမိူင်းၼၼ်ႉ၊ ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သမ်ႉမီးပႃးလွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ ၼွင်ႉၸၢႆး ၵျွတ်ႉ ၾလွႆးတ်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈဢၼ်တေပဵၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၵူႈလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ China Xinhua News ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵျွတ်ႉ ၾလွႆးတ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဢႅပ်ႉၾရိၵ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းသေ ဢဝ်ႁူဝ်ၶဝ်ႇတဵၵ်းၵၢၼ်ႈၶေႃး ဢမ်ႇထူၺ်ႈၸႂ် လႆႈလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ၊ ၾိလူဝ်ႇၼိတ်ႉသ် ၾလွႆးတ် (Philonise Floyd)  ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉၸၢႆး လၢတ်ႈတီႈၼႂ်း သၽႃးႁူမ်ႈတုမ် (သၽႃးတႂ်ႈ လႄႈ သၽႃးၼိူဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 June 2020   တီႈဝဵင်းလူင် ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ (Washington) ၼၼ်ႉဝႃႈ  တီႈၵဝ်ၶႃႈမႃးတီႈၼႆႈၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇတေမႃး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၼ် လွင်ႈဢၼ်တေပဵၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ လႄႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်း တဵၵ်းတဵင်တေႃႇ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းသၽႃးႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၾိလူဝ်ႇၼိတ်ႉသ် ၾလွႆးတ် လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးပႃး လွင်ႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၵုမ်းၵမ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁႂ်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် လႄႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မီးလွင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၢႆးသေ ပီႈဢၢႆႈၶႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၶိူဝ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် တေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပီႈဢၢႆႈၶႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ သင်ဝႃႈမၼ်းႁဵတ်းပဵၼ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွင်ႇဝႃႈ ပီႈဢၢႆႈၶႃႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် တႃႇၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ တူဝ်တႅၼ်းသၽႃးႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ယိုၼ်ႈပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ တေႃႇသၽႃး တီႈဝဵင်းလူင် ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ (Washington) ၼၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈမီးပၵ်းပိူင်ၵုမ်းၵမ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၼႅၼ်ႈၼႃလိူဝ်သေၵဝ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသေ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း၊ တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸႅၵ်ႇၽႄၶိူဝ်းၵူၼ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵျွတ်ႉ ၾလွႆးတ် (George Floyd) ဢႃႇယု (46) ပီႊ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်းသေ ထိုင်တီႈလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 May 2020 ပူၼ်ႉမႃး လူၺ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းပွမ်ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ မီးလွင်ႈၸုတ်ႇၾႆးၽဝ် လူတ်ႉၵႃးပလိၵ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း