ၼွၵ်ႈမိူင်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေတိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တေႁပ်ႉတိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ပေႃးတေၽႅဝ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ႁူမ်ႈပႃး ၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းဝႆႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (SAC-M) သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁပ်ႉတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး   ႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ် ပွင်ႇၸႂ်ၸွမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG)  လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇၶိုတ်းၸႂ်လႆႈၸွမ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇတေႃႇ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ် ၽွင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

Chris Sidoti ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ႁုၵ်းႁၢႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူပ်ႉထူပ်းၽေးတုၵ်ႉၶယူႇၼႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈတွပ်ႇလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉသေ ပႅၵ်ႉသမ်ႉပွင်ႇၸႂ်ၸွမ်း ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၽွၼ်းယွၼ်ႈလႆႈဢၼ်တေ ၸွမ်းမႃး ဝၢႆးလင်ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

Marzuki Darusman ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပႆႇႁိုင် လွင်ႈဢၼ်တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ (ASEAN) တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG)  ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉတႄႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽွင်းတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ NUG တင်ႈၸႂ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းသူၼ်ၸႂ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း