ၼွၼ်းဝၼ်း ၸွင်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီႁိုဝ်?

ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉဢၼ်လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼွၼ်းလပ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢၼ်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်း လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလႆႈလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ။ လွင်ႈၼွၼ်းလပ်းလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸမ်ပဵၼ်ဝႃႈ တေလႆႈၼွၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်ထတ်းႁၼ်သေ ၼွၼ်းၵၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် မွႆႈလပ်းမိူဝ်ႈၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးၽွၼ်းလီတေႃႇ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတၢင်းၼမ်ၼႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈၼွၼ်းပၼ်ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးမၼ်း တွၼ်ႈတႃႇဢမ်ႇႁႂ်ႈမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၼွၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွၼ်းလီၼွၼ်းဝၼ်း

လွင်ႈၼွၼ်းဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၢၼ်လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉဢွၵ်းဢေႃ ဢမ်ႇၼၼ် လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉတူဝ်ၶိင်း မိူဝ်ႈႁိူဝ်ႉမွႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼွၼ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၼွၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ၼွၼ်း တႃႇၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉဢွၵ်းဢေႃႁဝ်း ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီမႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။

 1. ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ် ။
 2. ၸွႆႈႁဵၼ်းႁူႉလႆႈလီမႃး။
 3. ဢွၵ်းဢေႃတေၵဵပ်းတွင်းလႆႈလီ ႁူမ်ႈပႃး မၢႆတွင်းလႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ ၵၢၼ်ႁပ်ႉႁူႉသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈလႄႈ လွၵ်းလၢႆးတူင်ႉၼိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 4. မီးလွင်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇလႅတ်းသႅဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီမႃး။
 5. သမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းလပ်းၵေႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼွၼ်းပၼ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းလီမႃးယူႇ။
 6. ၸွႆႈႁႂ်ႈဢွၵ်းဢေႃဝူၼ်ႉႁၼ်ၵႆလႆႈလႄႈ မီးပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇသေ ဝူၼ်ႉႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇမႃး လႆႈလီ။
 7. ၸွႆႈလူတ်းယွမ်း တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် လႄႈ လွတ်ႇလိူတ်ႈပိၵ်ႉတၼ်လႆႈ။
 8. ၵူၼ်းမီးလိူတ်ႈသုင်ၼၼ်ႉ သင်မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်မႃးၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈသုင် ယွမ်းလူင်းလႆႈယဝ်ႉ။
 9. လွင်ႈၼွၼ်းဝၼ်းၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉတေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေႉတေႉ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမီးလွင်ႈမၢႆတွင်းဢၼ်မီးၶွပ်ႇလႄႈ ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၵႆႉ ၼွၼ်းဝၼ်းတႃႇသေႇၼႆႉ တေမၢႆတွင်းလႆႈလီလႄႈႁဵၼ်းႁူႉလႆႈလီမႃး။
 10. မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းတေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ လႄႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း ၸႃႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၼွၼ်းဝၼ်း ၸွင်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီႁိုဝ်?

လွၵ်းလၢႆးၼွၼ်းဝၼ်း

 • ၼွၼ်းဝၼ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၼွၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00-15:00 မူင်း ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၼွၼ်း ဝၢႆး 15:00 မူင်း ပူၼ်ႉၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၼွၼ်းၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ထုၵ်ႇလီၼွၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 10-40 မိၼိတ်ႉၵူၺ်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼွၼ်းႁိုင်ပူၼ်ႉတီႈၼႆ တေၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်လႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၼွၼ်းဝၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆ ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်မဵဝ်းထီႉ 2 လႆႈ ထိုင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 56% ၼႆယဝ်ႉ။
 • ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၶဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢႃႇႁႃႇရတေယွႆႈငၢႆႈမိူဝ်ႈၸုၵ်းဢမ်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈၼင်ႈ လိူဝ်သေ မိူဝ်ႈၼွၼ်း ပေႃးပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်း 1-2 ၸူဝ်ႈမူင်း။
 • ၼွၼ်းတီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈလပ်းသိင်ႇ၊ ဢမ်ႇမီးသဵင်လင်၊ သဵင်ယဵၼ်လီလႄႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၼွၼ်းပွႆႇတူဝ်ပွႆႇၸႂ်ၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းလႆႈႁိုင်။
 • တင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆႉ(တႃႇပူၵ်း)ဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၼွၼ်းႁႂ်ႈပူၼ်ႉလိူဝ် 1 ၸူဝ်ႈမူင်း။

ၽွၼ်းႁၢႆႉၼွၼ်းဝၼ်းႁိုင်ပူၼ်ႉတီႈ

 • ပေႃးဝႃႈၼွၼ်းႁိုင်ပူၼ်ႉတီႈၼႆ သင်တိုၼ်ႇမႃးၶိုၼ်းၸိုင် တေၶႂ်ႈၼွၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇလႄႈ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၶိင်း ပေႃးတေတူင်ႉတိုၼ်ႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်း။
 • သင်ၼွၼ်းဝၼ်းႁိုင်ႁိုင်ယူႇတႃႇသေႇၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၼွၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ ပေႃးဝႃႈႁၢႆႉႁႅင်းမႃး တေၸၢင်ႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႆႈယူႇယဝ်ႉ။
 • ပေႃးၼွၼ်းဝၼ်းႁိုင်မႃးၸိုင် လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်း တေၸၢင်ႈၽိတ်းသၽႃႇဝၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶၢဝ်းထုၵ်ႇလီၼွၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၼွၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းလိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႉလႃႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ https://www.pobpad.com https://today.line.me https://www.sanook.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း