ၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇ တူဝ်ၶိင်းတင်းၼမ်

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တေပိူင်ႈၵၼ် ၵႂႃႇသေ မၢင်ၵေႃႉတေလႆႈၸႂ် ၼွၼ်းၶီႈၵႅင်း၊ ၼွၼ်းတၢၵ်ႇႁၢႆ ဢမ်ႇၼၼ် မၢင်ၵေႃႉ တေလႆႈၸႂ် ၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃးတေၼွၼ်း လႆႈလပ်းလီ ၼွၼ်းလပ်းငၢႆႈ ၼႆယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတေမႃးလၢတ်ႈထိုင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼွၼ်းဢူပ်ႇ ပူပ်ႇ လႄႈ ၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇၼၼ်ႉ မီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၶႃႈ။

ၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇတူဝ်ၶိင်း ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

  1. လွင်ႈလူၺ်ႈၸႂ်

လွင်ႈၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇၼႆႉ တေမီးလၢႆလၢႆၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ ဢၼ်ၾၢင်ႉႁူႉဝႃႈ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်လႆႈယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းလႆႈၼွၼ်းတဵင်သႂ်ႇ ၼင်ဝၢင်လူမ်း (diaphragm) ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၼႃႈဢူၵ်း လႄႈ တွင်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ် မၼ်းၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ သုတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းပွတ်ႇ လႆႈၼင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ ယူႇဢမ်ႇသႃႇၼႆယူႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတေတုမ်ႉ ယွၼ်ႈထိုင်ပႃး ပၢႆးၸႂ်ထႅင်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ပွတ်းပွတ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈဝူၼ်ႉၼမ် လႄႈ လွင်ႈၶီငဝ် မွင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး ၼႆယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် လွင်ႈၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၼွၼ်းတဵင်ပွတ်ႇ လႄႈ ၼင်ဝၢင်လူမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇသေ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းဝူၼ်ႉၼမ်ၶမ်ၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ၼႆယူႇ။

  1. လုပ်ႇသၼ်လင်

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉဝႃႈ လွင်ႈၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၼွၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတေႃႇ လုပ်ႇသၼ်လင် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ  ယွၼ်ႉမၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်မိပ်ႇဢီးတီႈလုပ်ႇသၼ်လင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုပ်ႇသၼ်လင် ဢမ်ႇယူႇမႅၼ်ႈလွၵ်း ဢမ်ႇၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်းၽၢင်ႁၢင်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ၽၢင်ႁၢင်ႈၸဵပ်းၵူၼ်ႉၸွမ်းလင် ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသမ်ႉပဵၼ်ၸွမ်းသၼ်လင်ပွတ်းတႂ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး တေမီးပႃးၽၢင်ႁၢင်ႈၼဵတ်းသၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်လႆႈထိူင်း လႄႈ ၸဵပ်းၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈတင်းတူဝ် ၼႆယူႇ။

ၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇ တူဝ်ၶိင်းတင်းၼမ်

  1. ၵၢၼ်ႈၶေႃး

လွင်ႈၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၼွၼ်း ဢမ်ႇၵိုင်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း လုပ်ႇသၼ်လင် တင်း ၵၢၼ်ႈၶေႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမိူဝ်ႈဢၼ်ၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈၼွၼ်းဝၢႆႇၼႃႈၵႂႃႇတၢင်ႇတၢင်း ၼႆယူႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ လွင်ႈဢၼ်ၼွၼ်းဝၢႆႇၼႃႈၵႂႃႇတၢင်ႇတၢင်း ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ႁိုင် ၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈလုပ်ႇသၼ်လင်လႄႈ ၵွၵ်းႁူဝ်းႁဝ်း ယူႇဢမ်ႇၸႂ်ႈတႅဝ်းလဵဝ် ၵၼ်သေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ႈၶေႃးၸဵပ်းၵူၼ်ႉ လႄႈ သင်ၸိူင်ႉတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၼွၼ်း ဢူပ်ႇပူပ်ႇၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၸဵပ်းၵူၼ်ႉ ႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈ ၼႆယူႇ။

  1. မႄႈပႃးတွင်ႉ

လွင်ႈၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတေႃႇ မႄႈပႃးတွင်ႉမိူၼ်ၵၼ် လိူဝ်သေမၼ်းတေၼွၼ်းပွႆႇၼမ်ႉၼၵ်းတဵင်သႂ်ႇတီႈႁူင်းလုၵ်ႈ ယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈဢၼ်တွင်ႉယႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းဢမ်ႇသႃႇမိူၼ်ၵၼ် လႄႈ တေၸၢင်ႈၽိူမ်ႉႁႅင်းမိပ်ႇဢီးလုပ်ႇသၼ်လင်ၸူမ်လူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵွင်းလင် ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈလႆႈၼင်ႇဝႆးၽႂ်း ၼႆယူႇ။

ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသမ်ႉပဵၼ် မႄႈပႃးတွင်ႉ ဢၼ်ပႃးလႆႈ 16 ဝူင်ႈၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတွင်ႉဢၼ်ယႂ်ႇႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၼွၼ်းတၢၵ်ႇႁၢႆသေ လွၵ်းလၢႆးၼွၼ်းဢၼ်ၵိုင်ႇလႅပ်ႈၸွမ်းမႄႈပႃးတွင်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼွၼ်းၶီႈၵႅင်း ၼႆယူႇ။

လွၵ်းလၢႆးၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇတီႈလီ

  1. ၶတ်းၸႂ်လိူၵ်ႈမွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ မၢင်မၢင် ႁိုဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႉမွၼ်ႁူဝ် တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ႈၶေႃးတင်း ၽႃႈသိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးႁၢင်ႇၵႆၵၼ်ႁႅင်း။
  2. ၼွၼ်းၼိူဝ်ၽႃႈၵွပ်းၶႅင်ၶႅင် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႃႈၵွပ်းဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ႁဝ်း ယူပ်ႈလူင်းၵႂႃႇလႆႈ လႄႈ မၼ်းၼိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ယူႇယၢပ်ႇ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၼႆယူႇ။
  3. ဢဝ်မွၼ် မႃးမွၼ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၵုမ်ႇၵူၼ်ႈ တႃႇၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလုပ်ႇသၼ်လင် ၼၼ်ႉၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် လႄႈ ယူႇၼႂ်းၽၢင်ႁၢင်ႈမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးသေ တေၸွႆႈ လူတ်းယွမ်းႁႅင်းမိပ်ႇဢီး တဵၵ်းလုပ်ႇသၼ်လင်ၸူမ်လူင်းၵႂႃႇလႆႈ ၼႆယူႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ သင်ပဵၼ်ၽူႈယိင်းၼႆ တေၸၢင်ႈလႆႈႁႃမွၼ်မႃး မွၼ်ၸွမ်းႁိမ်း ႁွမ်းၼႃႈဢူၵ်း တႃႇၸွႆႈလူတ်းယွမ်းႁႅင်းမိပ်ႇဢီး ဢၼ်တေလူင်းၵႂႃႇတီႈတဝ်ႈၼူမ်း လႄႈ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းၼႃႈဢူၵ်းၸဵပ်းလႆႈ ၼႆယူႇ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ သင်ၸိူင်ႉၸွမ်းၵွင်းလင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးႁွႆးၸဵပ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇၸမ်ပဵၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇ ယွၼ်ႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈထူၺ်ႈ ၸႂ်ယၢပ်ႇ၊ ၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၸွမ်းလင်၊ ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ်ႁႃတၢင်ႇလွင်ႈ လႄႈ တေၸၢင်ႈသူင်ႇၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇပၢႆးယူႇလီ ၶၢဝ်းယၢဝ်းလႆႈ ၼႆယူႇ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ၸၢႆးဢႅၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် − https://www.sanook.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း