ၼွၼ်းၶူၼ် မီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၼွၼ်းၶူၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉၸၵ်းၵၼ်ယူႇ။ မၢင်ၵေႃႉ ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ယွၼ်ႉသဵင်ၶူၼ်ၵူၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈလင်ၼႃႇၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၼွၼ်းၶူၼ်ၶဝ် ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တေဢမ်ႇႁူႉတူဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ၶူၼ်ယူႇ ယွၼ်ႉၶဝ်ၼွၼ်းလပ်းယဝ်ႉလူး။ ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ် တေဝူၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်သၽႃႇဝမၼ်းၵူၺ်းၼႆ။ တီႈတေႉမၼ်း ၼွၼ်းၶူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၸွမ်းမႃးတင်းၼမ်ယူႇ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းၶူၼ်။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းၶူၼ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵပ်ႉၵႅပ်ႈမႃး လူမ်းဢၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇ မီးဢေႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉၼႂ်းလွတ်ႇလူမ်း သၼ်ႇၶွၼ်းမႃးလႄႈ ဢွၵ်ႇသဵင်ၶူၼ်မႃးယဝ်ႉ။

 1. ႁႅင်းၸၼ်တီႈၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉ လွတ်ႇၶေႃး၊ ႁိူၵ်ႇ၊ လိၼ်ႉၵႆႇ ႁူတ်းလူင်း။

မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းႁဝ်းၼွၼ်းလပ်းယူႇၼၼ်ႉ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉတေဢမ်ႇၶဵင်ႈလႆႈလႄႈ တေႁူတ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလွတ်ႇလူမ်းပိုတ်ႇၵႂၢင်ႈမႃး ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈၼွၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်မႃးလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

 1. လိၼ်ႉၵႆႇယၢဝ်း/ယႂ်ႇ ပူၼ်ႉလိူဝ်။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လိၼ်ႉၵႆႇယၢဝ်းပူၼ်ႉလိူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ယႂ်ႇလိူဝ်သေ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ်ၵႅပ်ႈမႃးလႄႈ ၸၢင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်မႃးလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ၶူႈၼင်တၼ်။

မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢၢၼ် ၶူႈၼင်တၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူးလူမ်းၶဝ်ႈ ၵႅပ်ႈမႃးသေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼွၼ်းၶူၼ်လႄႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈၼွၼ်းၶူၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶူၼ်မႃးလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈလၢႆလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းၶူၼ်မႃး ဢမ်ႇဝႃႈ ၶူႈၼင်မီးႁွႆးၸဵပ်း၊ ၶူႈၼင်ၵႂ်ႈ၊ ႁူးၶူႈၼင်ၶူတ်း၊ ႁူးၶူႈၼင်ၵႅပ်ႈလူင်း ယွၼ်ႉမီးၼိူဝ်ႉလိူဝ်ၼႂ်းၶူႈၼင်၊ ၵိၼ်ယႃသေလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတီႈလွတ်ႇလူမ်း၊ ၾုၼ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းၶူႈၼင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူႈၼင်ၶူမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ဢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ  လုပ်ႇၵၢင်းလဵၵ်ႉႁႅင်း၊ ႁိူၵ်ႇဢူၼ်ႈႁႅင်း တႄႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼွၼ်းၶူၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်-

 • ၵူၼ်းပီးပူၼ်ႉႁႅင်း။
 • ၵူၼ်းဢၼ်မီးၶႆမၼ်းယူႇတီႈၼႂ်းလွတ်ႇၶေႃးၼမ်ပူၼ်ႉလိူဝ်။
 • ၵူၼ်းဢၼ်ၵိၼ်ၼမ်ႉဢၼ်မီး Alcohol ၼၼ်ႉယူႇတႃႇသေႇ။
 • ၵူၼ်းဢၼ်ဢႃႇယုယႂ်ႇ။
 • ၵူၼ်းလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈယူႇတႃႇသေႇ။
 • ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းၶူၼ်မႃးလႆႈ။
 • ၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉၵႆႉၼွၼ်းတၢၵ်ႇႁၢႆ။

ၼွၼ်းၶူၼ် ပၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၸိူင်ႉႁိုဝ်။

ၼွၼ်းၶူၼ်ပၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉ တေယူႇတီႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼွၼ်းၶူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မဵဝ်းႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼွၼ်းၶူၼ်ယူဝ်းယူဝ်း။

ၵူၼ်းဢၼ်ၼွၼ်းၶူၼ်ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်လွတ်ႇလူမ်းမၼ်းၵႅပ်ႈလူင်းၵႂႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းၶူၼ်မႃးယဝ်ႉ ၼွၼ်းၶူၼ်မဵဝ်းၼႆႉ လိူဝ်သေသဵင်လင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈ ၶၢၼ်ႉငိၼ်းယဝ်ႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁၢႆႉႁႅင်းသင်ၵႃႈႁိုဝ်။

ၼွၼ်းၶူၼ်ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး။

လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းၼွၼ်းၶူၼ်ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်းလႄႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းမႃးယူႇ ဢိင်ၼိူဝ်လွတ်ႇလူမ်း ႁူႇႁူတ်းမႃးသေ လိၼ်ႉၵႆႇ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁူတ်းယဝ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ လူမ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇလႆႈလႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼွၼ်းလပ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈထူၺ်ႈၸႂ်လႆႈ တေႁွင်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၵိုတ်းထူၺ်ႈၸႂ်မိူဝ်ႈၽွင်းၼွၼ်းလပ်း (Obstructive Sleep Apnea – OSA) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၼ်းၶူၼ် မီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵူၼ်းၼွၼ်းၶူၼ်ၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ တေၵႆႉမီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုတ်းထူၺ်ႈၸႂ်မိူဝ်ႈၽွင်းၼွၼ်းလပ်း (OSA) ၼႆႉ ပႃးၸွမ်းယူႇတႃႇသေႇ။  မိူဝ်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်  OSA ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းႁဝ်းမႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် OSA ၼႆႉ မီးတၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းပွတ်းလႄႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းပွတ်း။

 • မိူဝ်ႈလုၵ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸိုၼ်ႈပၢင်ႇသႂ်လႄႈ မိူၼ်ၵူၼ်းၼွၼ်းဢမ်ႇဢိမ်ႇယူႇတႃႇသေႇ။
 • ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈၼွၼ်းယူႇတႃႇသေႇလႄႈ ၶႂ်ႈလပ်းမိူဝ်ႈၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း။

 • ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်။
 • ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉႁူဝ်ၸႂ်တၢႆယွၼ်ႉၶၢတ်ႇလိူတ်ႈ။
 • ႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႃး။
 • ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ။
 • တေၸၢင်ႈပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇလႆႈငၢႆႈ။
 • ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးပၢႆးၸႂ် (တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၶီငဝ်ယူႇတႃႇသေႇ)။

လွၵ်းလၢႆးၵႄႈၶႆလွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်။

လွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ် ဢၼ်ႁဝ်းဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တၢင်းပဵၼ်တင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ် လႄႈ ပၢႆးယူႇလီႁဝ်းပေႃးတေၶႅမ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈထုၵ်ႇလီလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႄႈၶႆၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

 1. လႅၵ်ႈလၢႆႈလၢႆးၼွၼ်း။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၼွၼ်းၽိတ်းလၢႆးမၼ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၼွၼ်းၶူၼ်၊ ၼွၼ်းဢမ်ႇဢိမ်ႇ၊ ၾၼ်ႁၢႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁူႉဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼွၼ်းၶူၼ် ယွၼ်ႉၼွၼ်းတၢၵ်ႇႁၢႆၼႆၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလၢႆႈၼွၼ်းၶီႈၵႅင်း လႄႈ ပိၵ်ႉသူပ်း(ဢမ်ႇၼွၼ်းဢႃႈသူပ်း)ဝႆႉ မၼ်းတေၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်မႃးလႆႈ။

 1. ႁဵတ်းပၼ်တီႈၼွၼ်းႁႂ်ႈပေႃးလီၼွၼ်း။

လိူဝ်သေလၢႆႈလၢႆးၼွၼ်းယဝ်ႉ တီႈၼွၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈမႄး ႁႂ်ႈမၼ်းမူတ်းသႂ် လႄႈလီၼွၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မႄးမွၼ်ႁူဝ်  ႁႂ်ႈသုင်ၶိုၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇလႆႈလီလီ၊ ၸွမ်းတီႈၼွၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ ၵႆႉႁဵတ်းပၼ်လိူမ်ႈလႆႇ ၵႆႉသၵ်ႉၵႆႉလွႆးၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းႁဝ်းတႃႇသေႇ ယွၼ်ႉမၼ်း တေၸၢင်ႈမီးၽုၼ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းၶူႈၼင်ႁဝ်းမႃးလႆႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူမ်းမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 1. လုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းယူႇတႃႇသေႇ။

လုမ်းလႃးပၼ်ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတႃႇသေႇ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈၵိၼ်၊ လွင်ႈၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ႁဝ်း၊ လွင်ႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပီးပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶႆမၼ်းၼမ်မႃးၸွမ်းလွတ်ႇၶေႃး၊ ၸွမ်းဢူၵ်း ႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းတွင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေပိၵ်ႉလႆႈသဵၼ်ႈတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းၶူၼ်မႃးယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လွင်ႈလူတ်းယွမ်းၼမ်ႉၼၵ်းလႄႈ ၵုမ်းထိင်းပၼ်လွင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်မႃးယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼွၼ်းၶူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်း 3 ၸူဝ်ႈမူင်း ဢိၵ်ႇတင်း လူတ်းယွမ်းတၢင်းၵိၼ် ၼမ်ႉဢၼ်ပႃး Alcohol ယွၼ်ႉမၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉႁူတ်းလူင်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီတိုတ်းလႅၼ်းယႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႅၼ်းယႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇလႆႈလႄႈ ၸၢင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်မႃးယဝ်ႉ  ယွၼ်ႉၼၼ်လႅၼ်းယႃႈၵေႃႈထုၵ်ႇလီတိုတ်းမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းပၼ်ယူႇတႃႇသေႇၼႆ တူဝ်ၶိင်းတေႁၢင်ႈလီ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လူတ်းယွမ်းပၼ်လႆႈလွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်သေ ၸွႆႈႁႂ်ႈၼိူဝ်ႉၼင် ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉၶဵင်ႈမႃး ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယွၼ်ႇလူင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ်ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ႁႃၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈဢၼ်ၸွႆႈလႆႈယႃႇႁႂ်ႈၼွၼ်းၶူၼ်။

ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶိုတ်းၵၢပ်ႈမႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ဝႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သင်ၶႂ်ႈၵႄႈၶႆ လွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ်ၼႆ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး လၢႆလၢႆမဵဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ပိုတ်ႇပၼ်လူမ်းၵတ်းလူမ်းယဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇလူတ်းယွမ်း လူမ်းဢၼ်ႁႅင်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ငၢႆႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

 1. ၵႂႃႇႁႃမေႃယႃဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းမႃး ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁႃမေႃယႃ ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်တင်းမေႃယႃသေ ႁႃလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉႁိုဝ် တေလႆႈယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၼွၼ်းၶူၼ်မႃးႁိုင်ႁိုင်ၼႆ မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီႁဝ်းတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ  မိူဝ်ႈႁဝ်းႁူႉတူဝ်ဝႃႈ ၼွၼ်းၶူၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်း ၼွၼ်းၶူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉတီႈၵူၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈႁဝ်းယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇလူတ်းယွမ်းလွင်ႈသဵင်လင် တေႃႇၵူၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈႁဝ်း ဢိၵ်ႇတၢင်း လူတ်းယွမ်းပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ

https://www.nksleepcenter.com/snoring-sleep-apnea/

https://www.cigna.co.th/health-wellness/tip/5-way-to-cure-snoring-2020

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း