ၼွၼ်းၼမ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉသင်ယင်းတိုၵ်ႉၶႂ်ႈၼွၼ်းယူႇ

ၸွင်ႇယၢမ်ႈပဵၼ်ၵၼ်ယူႇႁိုဝ် ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၼွၼ်းၸဵမ်ၸဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းလိုၵ်းသင်သေတႃႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတိုၼ်ႇမႃးယဝ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉၶႂ်ႈၼွၼ်းထႅင်ႈယူႇလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလုၵ်ႉ၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သမ်ႉဝႃႈတေလုၵ်ႉမႅၼ်ႈၶၢဝ်းမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇၵူႈဝၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉ လုၵ်ႉမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈဢမ်ႇပၢင်ႇ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၵေႃႈငဝ်ၼွၼ်း လႄႈ ၶႂ်ႈၼွၼ်းယူႇတၢင်းဝၼ်းၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးပဵၼ်ၼႆမႃး တေပဵၼ်ယွၼ်ႉ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ၽိတ်းပိူင်ႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈယူႇ။

ယွၼ်ႉသင်လႄႈတိုၵ်ႉၶႂ်ႈၼွၼ်းယူႇ

  1. ႁိူဝ်ႉႁႅင်းၼႃႇ

ၵၢၼ်ၼွၼ်းလိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်ႉႁၢႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလီ ၼႂ်းၶမ်ႈၶိုၼ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ သင်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူဝ်ႉမႃးလၢႆလၢႆဝၼ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉယူႇတႃႇသေႇ ၸင်ႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ၸိုၼ်ႈပၢင်ႇသႂ်မႃး၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈတေၵႆႉမႃး ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၵေႃႈထုၵ်ႇလီပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉၼမ်ၼမ် ၸင်ႇတေလီ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ၸႂ်ႉဢွၵ်းဢေႃၼမ်ၼႃႇ

လၢႆလၢႆၵေႃႉ တေၵႆႉဢဝ်ၵၢၼ်ဢဝ်ငၢၼ်း၊ ဢဝ်ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးဝူၼ်ႉထိုင်ၽွင်းတေၼွၼ်းလႄႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝူၼ်ႉထိုင်လွင်ႈၼၼ်ႉတိၵ်းတိၵ်းသေယဝ်ႉ ဢွၵ်းဢေႃႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉတဵမ်တီႈသေ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ပၼ်ႁႃမႃးဝူၼ်ႉၸွမ်း သင်ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းၵေႃႈ ၼင်ႈသမ်ႇမထိဢွၼ်တၢင်းသေ ၼွၼ်းၵေႃႈလီယူႇ။

  1. ပီး ၶႆမၼ်းၼမ်

လွင်ႈပီးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈဢမ်ႇပၢင်ႇလႆႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႂ်ႈၼွၼ်းယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ထုၵ်ႇလီႁႃဢွၵ်ႇပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇယႃႉလူႉၶႆမၼ်းၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူဝ်ၸႂ်၊ ႁႂ်ႈလိူတ်ႈလႅၼ်ႈလႆလီ မိူဝ်ႈ Endorphins ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးၼႆ ႁပ်ႉႁွင်းလႆႈဝႃႈ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ တေၵႅၼ်ႇၶႅင်မႃးၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၵေႃႈၵႅၼ်ႇၶႅင် ၼွၼ်းလပ်းလီ တိုၼ်ႇမႃးၵေႃႈၸိုၼ်ႈပၢင်ႇသႂ်လီ ယူႇယဝ်ႉ။

 

  1. ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၸဵမ်းဝၢၼ်ပူၼ်ႉ

တၢင်းၵိၼ်မဵဝ်းမီးၵိူဝ်ဝၢၼ် ဢၼ်ၸဵမ်းဝၢၼ်တင်းလၢႆၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပီးငၢႆႈလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်မီးၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼမ်ပူၼ်ႉတီႈၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ် ၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉၼမ်မႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈငၢႆႈ ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈဢမ်ႇပၢင်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၽဵတ်း၊ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မွင်ဢၼ်ယႅၼ်ႈ၊ ဢၼ်ၸဵမ်းၵိူဝ်ႁႅင်းႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပႃးယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းပၼ်ယူႇတႃႇသေႇ လူတ်းယွမ်းၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၽဵတ်းႁႅင်း၊ ၸဵမ်းႁႅင်း၊ ဝၢၼ်ႁႅင်း၊ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ် ဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်း၊ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်း မွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႉ၊ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်မဵဝ်းပဵၼ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇၼမ်ၼမ် လႄႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်းႁႅင်းၼႃႇပူၼ်ႉ၊ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ထပ်းၵၼ်ႁိုင်ႁိုင် ထိုင်တီႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ၊ သင်ဝႃႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈၼူၼ်းယူႇတႃႇသေႇပေႃးၼႆၸိုင် ႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈတေဢမ်ႇမီး ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႆႈငၢႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်တႅမ်ႈ−ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ−www.sanook.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း