ၼၢင်းယိင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းမီးၸိုဝ်ႈသဵင် လႄႈ ဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇ ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၵူႈပီႊပီႊၼႆႉ ယူႇတီႈလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ TIME ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ မီးမႃးၶၢဝ်းႁိုဝ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈဢဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် လၢတ်ႈထိုင်ၸိုဝ်ႈသဵင် ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တႃႇၼိုင်ႈပၢၵ်ႇၵေႃႉ သႂ်ႇၼႂ်းပပ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပိုၼ်ၽႄႈယူႇသေ ၵူၼ်းပၢၵ်ႇၵေႃႉ တႃႇၼႂ်းပီႊ 2021 (100 Most Influential People in the World 2021)  ၼႆႉ ယူႇတီႈလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ  TIME သေ လႆႈလိူၵ်ႈဢဝ်ပႃး ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ၼႂ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းတႆးလႅင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Ei Thinzar Maung ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Esther Ze Naw Bamvo ဢၼ်ယူႇတီႈၸုမ်း ၵွင်ႉသၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶၢင်သေ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ လႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမီႇမီႇဢွင်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ ၽၢႆႇသၢႆႇၵၢၼ်မိၼ်ၼွၵ်ႈၵၢင်ႁၢဝ် တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ TIME လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 April 2021 ၼႆႉ ႁိူဝ်းမိၼ် Ingenuity လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼိူဝ် လၢဝ်ဢင်းၵၢၼ်း (Mars) ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်းသေ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ လႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၶူင်ႉသၢင်ႈ (Engineer) တင်းၼမ်တင်းလၢႆသေတႃႉၵေႃႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမီႇမီႇဢွင်ႇ ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇၵုမ်းထိင်း ဝႃႈၼႆ။

Ei Thinzar Maung ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတႆးလႅင် ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ႈၸွမ်း လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈတႄႇ မီးၵၢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇသေ ယၢမ်းလဵဝ် မၼ်းၼၢင်း လႆႈပဵၼ်ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ၵူၼ်းပၢၵ်ႇၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇတီႈ TIME Magazine သေ လိူၵ်ႈဢဝ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းတူင်ႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽူႈၶူင်ႉသၢင်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးဢၢႆႇထီႇ ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ၊ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၊ ၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်း  လႄႈ ၽူႈၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတင်းၼမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ် သူၼ်ၸႂ် ၼိူဝ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်လႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း