ၼၢင်းယိင်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉ

ယွၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈၶွင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းသေ ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ လႄႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ လႆႈတၢႆ 15 ၵေႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်လဵဝ်။

ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၢင်းယိင်းမၢၼ်ႈ (Burmese Women’s Union) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် February 2023 ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်း မီးၼၢင်းယိင်း လႆႈတၢႆယွၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ/ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လူႉတၢႆ 8 ၵေႃႉ၊ တႃႇ 3 ၵေႃႉသမ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ် February 2023 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းယူႇတီႈ တၼၢဝ်းသီ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ ၸႄႈၵႅင်း၊ မိူင်းမွၼ်း၊ ပႃႇၵိူဝ် လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း 35 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 6 March 2023  ၼႆႉ မီးၼၢင်းယိင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈတၢႆၵႂႃႇ 429 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်း BWU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ  ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵႂႃႇ 3,110 ၵေႃႉ လႄႈ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉသမ်ႉ မီး 16,304 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo: Citizen Journalist

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း