ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၶမ်းသေ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢၼွၵ်ႉတေႃး ၸႄႈဝဵင်းပၢၼ်းမွၵ်ႉ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း။

The Voice of Shan-Ni ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 February 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၢင်းယေႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇမေႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈဢၼွၵ်ႉတေႃး လႄႈ ဝၢၼ်ႈဢၼွၵ်ႉၵူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းမၼ်းၼၢင်းတၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉလွင်ႈတၢင်းသင်ၸွမ်းသေ ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA+PDF ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇထုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ ၼၢင်းယေႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ  ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 08:00 မူင်း ၼွင်ႉယိင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇလႆႈငိုၼ်း ဢိတ်းဢွတ်းၼႆသေ ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းမၼ်းၵေႃႉလဵဝ်၊ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း သိုပ်ႇၾူၼ်းႁႃၵမ်းလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းလင်၊ ၵႂႃႇႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်း တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈဢၼွၵ်ႉတေႃးၼၼ်ႉၼႃႇ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပီႈၼွင်ႉမၼ်း ၼၢင်းလၢတ်ႈၼႄၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၵႆၵၼ်တင်းတီႈႁိူၼ်း လႄႈ ၼၢင်းယေႇ လႆႈထုၵ်ႇပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၼႆ လႆႈႁၼ် The Voice of Shan-Ni ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း