ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸုတ်ႇၾႆးၽဝ်တူဝ် ယွၼ်ႉထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈတူၺ်း ပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 September 2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မီးၼၢင်းယိင်းသၢဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈၸုတ်ႇၾႆးၽဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းမိူင်း ဢီႇရၢၼ်ႉ (Iran) ယွၼ်ႉၼၢင်းယိင်းထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝႃႈၼႆ။

Amnesty International  သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႇ ၼၢင်းသၢဝ် သႃႁႃး ၶူဝ်တေးယႃးရိ (Sahar Khodayari) ဢႃႉယု 29 ပီ၊ ၼုင်ႈၶူဝ်းႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ပိူဝ်ႈတႃႇပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ထိမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်သႃႁႃး လႆႈၸႂ် ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉမၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်ၽူႈယိင်းလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ် ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်း ၼႂ်းပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼၢင်းသႃႁႃး လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉလႆႈလိူၼ်ႈၶၢႆႉ ဝၼ်းၶိုၼ်ႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးထႅင်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 September 2019  ၼၢင်းသႃႁႃး ၸင်ႇဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်း ႁူတ်းတူဝ်မၼ်းၼၢင်းသေ ၸုတ်ႇၾႆးၽဝ်တူဝ်ၵဝ်ႇတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၼႆႉ လႆႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၼၢင်းယိင်း ၶဝ်ႈတူၺ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ 1979 တေႃႇထိုင်ႁၢၼ်ႉၼႆႉ ၼႆယူႇ။ ယူႇတီႈၸုမ်း Amnesty International  လႄႈ ၸုမ်းတူၺ်းထိုင် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈယိုၼ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ ထိုင်တီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၵူႈမိူင်းမိူင်း (FIFA) ၼၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈတူၺ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၶၼ်ဝႆး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၼၢင်းသႃႁႃး လႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆၼႆႉသေ (FIFA) ၵေႃႈလႆႈဢွၵ်ႇ မႃး မွင်ၸႂ်ၸွမ်းမၼ်းၼၢင်းလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈပၵ်းပိူင်ၼႆႉလႄႈ ႁႂ်ႈပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈတူၺ်း ၼႂ်းပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Khaosod
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း