ၼၢင်းယိင်းႁတ်းၸုၼ်ႉသၢႆၸႂ် 2 ၵေႃႉ တေႃႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵႂႃႇပွႆႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် တီႈၵုၼ်သူလူ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းၵျူဝ်လူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ၵုၼ်သူလူ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNA လၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉဝႃႈ မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၵႂႃႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵျူဝ်လူဝ် ဢၼ်မီးၵူၼ်းၵိုၼ်း ၶွၼ်ႈၼမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်း ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၼႃၼၼ် လႄႈ ဢိၼ်တၼႄ (Nanah and Inda Nay) သေ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ  ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢႃပူသေႇယပ်ႇ (Abu Sayyaf group) ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ၸုမ်းဢိတ်ႇသလၢမ်ႇ Islamic State-linked ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းႁတ်းၸုၼ်ႉသၢႆၸႂ် 2 ၵေႃႉ တေႃႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵႂႃႇပွႆႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် တီႈၵုၼ်သူလူ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ
ၼၢင်းယိင်းႁတ်းၸုၼ်ႉသၢႆၸႂ် 2 ၵေႃႉ တေႃႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵႂႃႇပွႆႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် တီႈၵုၼ်သူလူ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ “ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ်ၼၼ်ႉ တီႈၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵျူဝ်ႇလူဝ်ႇ ဢၼ်မီးၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်ယူႇၼၼ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိုင်ႈ ဢၼ်တေႃႉ တၢင်ႇမၢၵ်ႇ (မၢၵ်ႇမဵဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း) သေ ၽႃႇလၢၼ်ႇဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်ႁၢမ်ႈဝႆႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈႁိမ်းလူတ်ႉၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းယဝ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵေႃႉသိုၵ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယူႇၼၼ်ႉၵူၺ်း မၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇႁိမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ် ဢွၵ်ႇမႃးႁပ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသွင်ၵမ်းၼႆႉသေ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 14 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 75 ၵေႃႉ ပဵၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ႁတ်း ၸုၼ်ႉသၢႆၸႂ် ဢဝ်ႇမၢၵ်ႇမႃးပွႆႇတႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈပီႊ 2019 လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းတၢႆ 21 ၵေႃႉ လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢႃပူသေႇယပ်ႇ (Abu Sayyaf group) ၼၼ်ႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈႁတ်းၸုၼ်ႉသၢႆၸႂ်သေ ပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸိူင်ႉၼႆ တီႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်ၼမ်သေတႃႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း ပီႊ 2018 ၼၼ်ႉမႃး ႁူမ်ႈပႃး ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၼႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မီးႁႃႈပွၵ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  

 တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း