ၼႂ်းတွၼ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေဢမ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇသေ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တေၸွႆႈထႅမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၽႃႇတတ်း၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်း ႁူမ်ႈပႃး ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တႃယူတ်းယႃၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လႄႈ တိုၵ်းတေႃးတင်းပဵၼ်ၼႆသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၸွႆႈငိုၼ်း တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇ 20 လၢၼ်ႉပၢႆ (ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ)ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇသေ လႆႈႁၼ်ငဝ်းလၢႆးႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ လွင်ႈဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽၢႆႇတၢင်းပၢႆးယူႇလီ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းဝႆႉၸွမ်း မိူင်းဢူၺ်းလီထႅင်ႈယူႇ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ယွၼ်ႉယိူၼ်းဢၢၼ်းတႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၼႃႇ ၼၼ်ႉလႄႈ တေဢမ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ်တၢင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႉၸေႇတၼႃႇ လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်ၸွႆႈတူၺ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်း လူဝ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႂ်းတွၼ်ႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈတူဝ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၵေႃႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင် COVID-19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း