ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼႆႉၵူၺ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးထိုင် 6 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ

ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇတဵမ်လိူၼ် ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး မီးၵႂႃႇ 6 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊမႂ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ တီႈပၢင်ႇလၢႆႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး Ballistic missiles သေ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၼႆႉ ယိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်းၵႆလႆႈ 190 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ(118 လၵ်း) သုင်ထိုင် 20 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ (12 လၵ်း) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 January 2022 ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 6 ယဝ်ႉသေ ႁၢင်ႇၵၼ် 2 ဝၼ်းၵူၺ်း တင်းပွၵ်ႈၵမ်း 5 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 January 2022 ၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵေႃႈ ယင်းပႆႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 5 လႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေပဵၼ်မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး cruise missile ၼႆယူႇ။

ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး  ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼႆႉ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 January လႄႈ ဝၢႆးလင်မႃးၼႆႉ Kim Jong Un ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ တေၸၢင်ႈၶိုၼ်းၸၢမ်း မၢၵ်ႇၼိဝ်းၶရီးယႃးလႄႈ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးယိုဝ်းၵႆ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၶၢမ်ႈမိူင်းၼႆလႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၽွင်းတၢင်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူးတင်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇမႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ 2019 ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇလႆႈၸၢမ်းယိုဝ်း မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးယိုဝ်းၵႆၼႆသေ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃး လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇပူတ်းမၢၵ်ႇၼိဝ်းၶရီးယႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း