ၼႂ်းပီႊ 2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢမ်ႇပၼ်ၾႆးၾႃႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈ

ၶၢဝ်းမႆႈဢၼ်တေထိုင်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၾႆးၾႃႉ တီႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးၵုမ်ႇထူၼ်ႈပဵင်းပေႃးလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 November 2022 ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢူးတွင်းႁၢၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်တေထိုင်မႃး ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ပီႊ 2023 ၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၾႆးၾႃႉ တီႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈပဵင်းပေႃးလႆႈတေႃႇဝၼ်းသေတႃႉ တေဢဝ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၼင်ႇဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း လူၺ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇသၢင်းပၼ်ၵႃႈၾႆးၾႃႉ တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်းၵဵပ်းထိုင်ႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပူတ်းပႅတ်ႈတိူၵ်ႇမီႇတိူဝ်ႇၾႆးၾႃႉၵမ်းသိုဝ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “လွင်ႈမွတ်ႇၾႆးၾႃႉၼႆႉ တီႈဝဵင်းႁဝ်းၵေႃႈ ၵႆႉမွတ်ႇႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ မႃးဢမ်ႇမီးၶိင်ႇမီးၶၢဝ်းမၼ်းသင်၊ လွင်ႈသၢင်းၵႃႈၾႆးၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇသၢင်းၸွမ်း ၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်တႅပ်းတတ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉၼႆတႄႉ ၺႃးပူတ်းတိူၵ်ႈမီႇတိူဝ်ႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးၼၢၼ်း ၵႂႃႇသၢင်းၼႆ ၶဝ်တေလူင်းမႃးၵဵပ်းထိုင်ႁိူၼ်း ၵမ်းၼႆႉၶဝ်တေၶၢၼ်ႉလူင်းၵဵပ်း ယဝ်ႉလႄႈ ၸႂ်ႉလၢႆးပူၼ်းတိူၵ်ႈမီႇတိူဝ်ႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ၊ ႁိူၼ်းႁဝ်းတႄႉၺႃး ပူတ်းယဝ်ႉၼႃႇ ၼၢၼ်းၵႂႃႇသၢင်းလူႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2021 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေလူတ်းယွမ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ တိူင်းမၵူၺ်း၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ပွတ်းဝၼ်းတူၵ်း လႄႈ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽိူမ်ႉမႃးထႅင်ႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူတ်းယွမ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း