ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:30 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ မီး 14 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၼႂ်း 14 ၵေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လႆႈၶိုၼ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 March 2020 ၊ ၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ မီးဢႃႇယု 24 ပီႊ လႄႈ လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း