ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယင်းတိုၵ်ႉတေမီးၾူၼ်တူၵ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈသီႇႁႃႈဝၼ်း

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ မီးလူမ်းလႅင်ႉဝႆႉလႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈ သီႇႁႃႈဝၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယင်းတိုၵ်ႉတေမီးၾူၼ်တူၵ်းထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 21 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်းၼၼ်ႉဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇပင်းၵလႃးၼၼ်ႉ ၶၢႆႉတူဝ်မႃးၽင်ႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်မႃးတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွတ်းတွၼ်ႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇမႃးလွႆးလွႆးယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၸၢင်ႈတေမီးၾူၼ်တူၵ်းၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ မိူင်းၶၢင်လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းပွတ်းႁွင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ တိူင်းမၵူၺ်း လႄႈ တိူင်းမၢၼ်းတလေးၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးတႄႉ ၾူၼ်တေသိုပ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်းထိုင် (5) ဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉတႄႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 22 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 24 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်း တေလႆႈၾၢင်ႉၾူၼ်တူၵ်း လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း