ၼႂ်းလိူၼ်လဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇ/ၽႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇ 10 ၵေႃႉ

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် January 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇ/ၽႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇ ၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ  ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း ၵူၼ်းမိူင်း မီးၵႂႃႇ 10 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်လဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇ/ၽႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇ 10 ၵေႃႉ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 January 2020 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၸႃႈလၢၼ်း ဢိူင်ႇၵုင်းၸႃႈလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ”

ၵူဝ်ႇတမၢႆး (အိုမ်တမာဝ် လူမှုကူညီရေးအသင်း) လၢတ်ႈဝႃႈ “တင်ႇတႄႇဝၼ်းထီႉ 06 ထိုင် 30 January ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 10 ၵေႃႉ ဢၼ်ယဵပ်ႇ/ၽႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉ ၊ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇယဵပ်ႇသေ  ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတႅပ်း ၶႃ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႅတ်ႈၵေႃႈမီးယူႇ 2 ၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ မၢႆးဢၢႆႈလိၼ်း ဢႃႇယု 49 ပီႊ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းႁွင်ႉၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၸီႉၼႄသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႂႃႇ ယဵပ်ႇၺႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 January  ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ယဵပ်ႇ/ၽႃႇ မၢၵ်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးဝႆႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း